Bild: Scandinav bildbyrå

Kursinnehåll

Introduktion

Kursen inleds med en genomgång av företagsekonomiska begrepp och kopplingen till företagets årsredovisning. Centralt är att förstå resultat- och balansräkningens inbördes förhållande.

 • Grundläggande begrepp
 • Löpande bokföring med övningar
 • Kontoplan
 • Momsbegreppet
 • Resultaträkning, balansräkning, samband
 • Eget kapital i AB och enskild firma
 • Övningar

Affärsmiljö och ekonomiska kalkyler

Kursen ger kunskaper om företagsekonomiska grundprinciper och vanliga begrepp och modeller inom ämnet företagsekonomi. Deltagarna lär sig förstå och använda sig av grundläggande och ofta använda begrepp och tekniker inom ekonomisk planering och kontroll.

 • Företag och samhälle
 • Intressentmodellen
 • Avtal, avtalsupprättande
 • Värdekedjan, förädlingsvärde
 • Affärsidé, strategi, mål
 • Kostnadsanalys, intäktsanalys
 • Kalkylmässiga begrepp, kostnadssamband
 • Resultatdiagram, kritisk punkt, säkerhetsmarginal
 • Bidragskalkyler
 • Förenklad självkostnadskalkyl
 • Övningar

Affärsredovisning

Kursen ger grundläggande kunskaper och förståelse om affärsredovisning och de regelverk som styr den löpande bokföringen och bokslutsarbetet. Stor vikt läggs vid förståelse av årsredovisningen. Kursen ger även deltagarna verktyg för analys och tolkning av årsredovisningar.

 • Introduktion och genomgång av praktikfall
 • Redovisningssystemet
 • Resultatmätning
 • Moms, löner, skattedeklaration
 • Löpande bokföring
 • Övningar i Visma
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Bokslutsdispositioner
 • Årsbokslut
 • Årsbokslut i Visma
 • Årsredovisning

Beskattning

Kursen ger deltagarna en översikt över hur skattesystemet är uppbyggt och kunskaper om beskattningsreglerna för olika företagsformer. Du får också en ökad förståelse för sambandet mellan redovisning och beskattning. Målsättningen är att ge dig kunskaper i att identifiera och lösa problem inom företagsbeskattningen enligt gällande lagstiftning och praxis.

 • Olika företagsformer
 • Skattesystemets uppbyggnad
 • Inkomst av näringsverksamhet i AB respektive enskild firma
 • Likheter och skillnader, AB och enskild firma
 • Förmånsbeskattningar
 • Skatteberäkning i AB och enskild firma
 • Deklaration i AB och enskild firma
 • Skatteberäkning, avslut av praktikfallet