Vilja mötas

Vilja mötas uttrycker Sensus pedagogiska förhållningssätt vid möten inom folkbildningen och bidrar till reflektion och samtal om hur grupper lär och utvecklas tillsammans.

Människans livslånga lust till utveckling och lärande

Sensus bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.

Olikheter tas tillvara

Sensus utgångspunkt är ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter. När grupper möts vill vi att det skapas ett sammanhang där det känns meningsfullt att vara, där olikheter tas tillvara och där alla känner sig delaktiga och respekterade.

Vi lär tillsammans

Vår syn på lärande utgår från var och ens erfarenheter och lust att lära. Vi lär tillsammans genom att göra och reflektera i grupp. Vi förstärker lärandet genom att använda många olika sinnen samt variera metoder och lärmiljöer.

Fakta, erfarenheter och färdigheter

Vi vill att olika slags kunskaper får ta plats i en grupp. Det kan handla om att känna till fakta, ha erfarenheter inom ett område eller färdigheter inom ett hantverk.

Delaktighet och engagemang

I gruppen tas deltagarnas engagemang, kompetens och intressen tillvara. Deltagarna kommer överens om vad gruppen ska åstadkomma och hur de ska samarbeta. Gruppen använder metoder som skapar delaktighet och engagemang.

Att leda sig själv och andra

Alla i en grupp är deltagare och det är i gruppen som ledarskapet formas. Ledarskap i en grupp handlar om att föra processen framåt, skapa förutsättningar för lärande, utveckling och gemenskap.

I ledarskapet ingår att både leda sig själv och att leda andra. Ibland finns det deltagare som har en uttalad uppgift att vara ledare och ibland tar deltagare på sig en ledarroll när en uppgift ska lösas.

Sensus tre ledstjärnor vid möten inom folkbildningen

  • Var och en blir sedd
  • Olikheter tas tillvara
  • Vi skapar tillsammans