Bild: Scandinav bildbyrå

Kursinnehåll

Organisation

I det här avsnittet ges en förståelse i Svenska kyrkans komplexa organisation med dess olika nivåer, församling, stift och nationell nivå. Du få en inblick i olika beslutsorgan och vad som regleras i kyrkoordningen.

Avsnittet innehåller också verktyg och metoder för att arbeta med församlingens mål och visioner.

 • Personliga presentationer - nuläge, behov, utveckling, förankring
 • Svenska kyrkans struktur
 • Förtroendevalda och styrelse
 • Strategi
 • Omvärld
 • Introduktion av lärkontrakt

Arbetsrätt, introduktion

Avsnittet syftar till att skapa förståelse för vårt arbetsrättsliga system så att du kan använda dig av och tillämpa dess lagar, förordningar och föreskrifter i ditt dagliga arbete. Du får även kunskap om hur chefer, fackliga företrädare och anställda berörs i olika situationer på arbetsplatsen.

 • Arbetsrättens historia
 • Medbestämmande, självbestämmande och samverkan
 • Anställningsförhållandet
 • ”Svåra situationer”
 • Diskriminering
 • Individuella lärkontrakt

Fördjupning arbetsrätt och arbetsmiljö

I det här avsnittet ges du kunskap om diskrimineringslagen samt regelverket som styr formerna för systematiskt arbetsmiljöarbete. Du får även kunskap om rehabiliteringsansvaret och arbetsanpassning.

 • Diskriminering
 • Arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsskyldigheter

Ledarskap 1 – "vem är jag"

Fokus ligger här på den egna ledarrollen. Du får reflektera över din egen personlighet, erfarenheter och styrkor. Vi fokusera på dina personliga styrkor och hur de används bäst.

 • Ledarrollen
 • Styrkor
 • Enkel/komplicerad/komplex
 • Reflektion
 • Individuella lärkontrakt

Ledarskap 2 – "hur gör jag"

Här ligger fokus på din roll som ledare för en grupp. Vi går igenom en grupps olika utvecklingsfaser samt vikten av att kunna lyssna och ge feedback.

 • En grupps utvecklingsfaser
 • Chef i mellanrummen
 • Konsten att lyssna och ge feedback
 • Leda grupp och projekt
 • Individuella lärkontrakt

Ledarskap 3 – "vad vill jag"

Dagen handlar om förändringsprocesser och utmanande samtal. Med teorier och reflektion över hur individer och grupper kan reagera och vilket mod och kunskap ledarskapet behöver.

 • Chefen på linjen
 • Förändringsarbete
 • Motivation
 • Medarbetarsamtal
 • Konflikter
 • Individuella lärkontrakt

Personalekonomi

Gundläggande ekonomiska teorier kopplas samman med personalekonomi. Några frågor som diskuteras är: Vad kostar personalrelaterade aktiviteter såsom att anställa och utbilda? Vilka intäkter kan dessa aktiviteter ge organisationen? Lönar det sig att jobba för en bättre arbetsmiljö?

 • Personalekonomi
 • Rekryteringsekonomi
 • Utbildningsekonomi
 • Arbetsmiljöekonomi
 • Individuella lärkontrakt

Det egna lärandet

Här ges möjlighet till att gemensamt reflektera över processen och den egna rollen samt att lägga en grund för det fortsatta lärandet. De individuella lärkontrakten redovisas.

 • Redovisning av individuella lärkontrakt
 • Praktiskt chefs-/ledarstöd
 • Feedback-runda
 • Utvärdering