Bild: Scandinav bildbyrå

Kursinnehåll

Organisation

Du får kunskap om vad det innebär att arbeta i och/eller leda en organisation. De individuella lärkontrakten introduceras.

 • Personliga presentationer - nuläge, behov, utveckling, förankring
 • Svenska kyrkans struktur
 • Grupper
 • Strategi
 • Omvärld
 • Introduktion av lärkontrakt

Arbetsrätt, introduktion

Avsnittet syftar till att skapa förståelse för vårt arbetsrättsliga system så att du kan använda dig av och tillämpa dess lagar, förordningar och föreskrifter i ditt dagliga arbete. Du får även kunskap om hur chefer, fackliga företrädare och anställda berörs i olika situationer på arbetsplatsen.

 • Arbetsrättens nystart
 • Anställningsförhållandet-utföra arbet
 • "Svåra situationer"
 • Medbestämmande, självbestämmande, egenmakt
 • Diskriminering
 • Individuella lärkontrakt

Arbetsmiljö och fördjupning

Du får får kunskap om löneavtalets särskilda bestämmelser och lär dig att tillämpa avtalet. Du får även kännedom om AB:s regler för anställning, arbetstid, löneförmåner och ledigheter.

 • Arbetsmiljö och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Faktabanker
 • Redovisning av individuella fördjupningsuppgifter
 • Liggande utredningar inom arbetsrätten
 • Sammanfattning och framtidsbedömningar
 • Individuella lärkontrakt

Ledarskap 1 – "vem är jag"

Fokus ligger här på den egna ledarrollen. Du får ökad självinsikt, förståelse för gruppens utveckling och för hur du kan bidra till att organisationen når sina mål.

 • Ledarrollen
 • Styrkor
 • Enkel/komplicerad/komplex
 • Reflektion
 • Individuella lärkontrakt

Ledarskap 2 – "hur gör jag"

Här ligger fokus på din roll som ledare för en grupp.

 • En grupps utvecklingsfaser
 • Hårda och mjuka processer
 • Konsten att lyssna
 • Feedback
 • Individuella lärkontrakt

Ledarskap 3 – "vad vill jag"

Du lär dig verktyg och metoder för att leda en grupp. Du lär dig också att tillämpa teorier och modeller från avsnitten, FIRO, kommunikation, feedback och motivation.

 • Chefen på linjen
 • Förändringsarbete
 • Polarity management
 • Motivation
 • Medarbetarsamtal
 • Individuella lärkontrakt

Personalekonomi

Gundläggande ekonomiska teorier kopplas samman med personalekonomi. Några frågor som diskuteras är: Vad kostar personalrelaterade aktiviteter såsom att anställa och utbilda? Vilka intäkter kan dessa aktiviteter ge organisationen? Lönar det sig att jobba för en bättre arbetsmiljö?

 • Personalekonomi
 • Rekryteringsekonomi
 • Utbildningsekonomi
 • Arbetsmiljöekonomi
 • Individuella lärkontrakt

Det egna lärandet

Här ges möjlighet till att gemensamt reflektera över processen och den egna rollen samt att lägga en grund för det fortsatta lärandet. De individuella lärkontrakten redovisas.

 • Redovisning av individuella lärkontrakt
 • Praktiskt chefs-/ledarstöd
 • Feedback-runda
 • Utvärdering