Allmänna anmälningsvillkor (gamla)

Här kan du ta del av Sensus tidigare gällande anmälningsvillkor. Nya anmälningsvillkor publicerades 16 september 2022.

Nya villkor

Detta är Sensus studieförbunds tidigare gällande anmälningsvillkor. Den 16 september 2022 publicerade vi nya villkor som är de nu gällande. Datum för mottagen anmälan till verksamhet avgör om respektive anmälan går på gamla eller nya villkoren.

De nya villkoren finner du här.

Minderåriga

Om du är under 18 år måste din målsman godkänna din anmälan och stå som betalningsmottagare för deltagaravgiften.

Bekräftelse

När du anmält dig till en aktivitet får du en bekräftelse på din anmälan. Innan aktiviteten startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen medföljer också faktura för deltagaravgiften om inte betalning ska göras på något annat sätt.

Ångerrätt

Enligt svensk lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har du 14 dagars ångerrätt från det att vi bekräftat din anmälan. Det betyder att du utan att ange skäl eller att bli debiterad avgifter har rätt att ångra din anmälan. För att använda din ångerrätt ringer eller sänder ett meddelande till oss. Våra kontaktuppgifter hittar du på bekräftelsen eller genom vår webbplats, www.sensus.se. I det fall du redan betalt din deltagaravgift kommer vi att återbetala den till dig inom 30 dagar från det att du använt din ångerrätt.

Förverkad ångerrätt

Om du påbörjat deltagande i en aktivitet har du accepterat att avstå din ångerrätt.

Avanmälan och avbrutet deltagande

  • När ångerrätten förfallit kan du avanmäla dig fram till 14 dagar före start utan att ange orsak eller bli debiterad några avgifter genom att kontakta oss.
  • Om du återtar din anmälan innan aktiviteten startat men mindre än 14 dagar före start debiteras du en administrationsavgift på tio procent av deltagaravgiften, dock lägst 100 kronor.
  • Om du avbryter ditt deltagande på en startad aktivitet är du i regel skyldig att betala hela deltagaravgiften.– Om skälet till att du avbryter aktiviteten är varaktigt hinder såsom sjukdom styrkt med läkarintyg, flytt från orten, arbetslöshet eller andra jämförbara anledningar som inte kan läggas dig till last återbetalas den ännu ej utnyttjade delen av deltagaravgiften med avdrag för litteratur och material.
  • Inom 30 dagar från det att du avanmält eller avbrutit ditt deltagande enligt ovan ska vi återbetala redan inbetald deltagaravgift till dig.

Inställd eller ändrad start

Om vi ställer in en aktivitet har du rätt att återfå hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp mer än en vecka eller om tiden för aktiviteten ändras har du rätt att utan att ange orsak avanmäla dig och återfå hela deltagaravgiften. Eventuellt inbetald deltagaravgift återbetalas till dig inom 30 dagar.

Betalning och kostnader

Deltagaravgiften framgår av informationen som lämnas i samband med anmälan. Ytterligare kostnader kan förekomma för till exempel litteratur och material. Detta framgår av informationen som lämnats i samband med anmälan. Av informationen ska framgå hur stora dessa avgifter är.Deltagaravgifter faktureras om ingenting annat anges i samband med anmälan och ska betalas inom 20 dagar från faktureringsdatumet. Vid betalning efter förfallodagen debiteras ränta enligt räntelagen.

Så behandlar vi dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss vid anmälan till en aktivitet behandlas i enlighet med Dataskyddslagen (GDPR). Vi använder personuppgifterna dels för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig, dels för att tillgodose de krav som våra bidragsgivare ställer. Som studieförbund uppbär vi samhällsbidrag för merparten av vår verksamhet, och den verksamheten är vi skyldiga att vidarerapportera till Statistiska Centralbyrån (SCB). Dessutom är vi ålagda att företa egen kvalitetsgranskning, utvärdering och internkontroll för att säkerställa att erhållna bidrag används på ett korrekt sätt.

Vi vill här påminna om att personnummer från och med 2008 är en obligatorisk uppgift vid anmälan till en studiecirkel eller till en aktivitet inom annan folkbildningsverksamhet. Dina personuppgifter kan användas för att sända dig information om pågående eller kommande verksamhet. Du kan tacka nej till fortsatt information genom att meddela Sensus detta.

I verksamhet som genomförs enligt samarbetsavtal mellan Sensus och annan organisation eller företag lämnas i vissa fall uppgifter om dig och ditt deltagande vidare till samarbetsparten. För att hålla vårt deltagarregister aktuellt görs regelbundet uppdateringar från Statens person- och adressregister (SPAR). Du har rätt att en gång per år efter skriftlig, undertecknad begäran ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig, och du har rätt att begära att felaktiga uppgifter korrigeras eller tas bort.

Övriga upplysningar

En studietimme är 45 minuter om ingenting annat anges.