Projektet Sacer arbetar med digitalisering, inventering och utbildning kring det kyrkliga kulturarvet

27 juni, 2022
  • Historia
  • Konst och hantverk
  • Tro och religion

De kyrkliga inventarierna är en omistlig del av vårt svenska kulturarv. Föremålen berättar om kyrkan och vårt samhälle genom tiderna, om växlande ideal och traditioner. Kyrkorna med dess föremål förenar dagens människor med varandra och med alla dem som tidigare bott i bygden. Föremålen skyddas av kulturmiljölagen och enligt denna ska varje församling ha en förteckning över inventarier med kulturhistoriskt värde.

Databasen Sacer för enhetlig och digital registrering
Tidigare har det inte funnits några nationella riktlinjer för hur förteckningarna ska utformas vilket inneburit att det sett olika ut runtom i landet. Databasen Sacer togs fram för att erbjuda församlingar en möjlighet till enhetlig och digital registrering av kulturhistoriskt värdefulla föremål och för att underlätta hantering och kontroll av inventarieförteckningar. En inventarieförteckning är en förutsättning vid anmälan av stöld eller i händelse av brand eller för att göra anspråk på ett föremål som återfunnits.

Skyddet kring det kyrkliga kulturarvet har lång hävd i Sverige och regleras redan i 1571 års kyrkoordning. Redan då skulle alltså varje kyrkas föremål förtecknas vilket vittnar om att de kyrkliga föremålen länge har betraktats som viktiga delar av kyrkan och vårt arv.

Öka medvetenheten och kunskapen om kyrkliga inventarier
Projekt Sacer startade 2013 med syfte att hjälpa församlingar i Lunds stift att ansluta sig till Svenska kyrkans gemensamma databas för inventarieförteckningar med samma namn – Sacer. Detta som ett led i att öka medvetenheten och kunskapen om kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga inventarier och förbättra förvaltning och administration av dessa. Projektet var ett samarbete mellan Lunds stift, Sensus Skåne-Blekinge och församlingarna i stiftet.

Digitalisering, inventering och utbildning
Projektet genomfördes i tre steg i varje församling. Först digitaliserades de äldre inventarieförteckningarna genom att informationen registrerades i databasen. Därefter kompletterades informationen genom inventeringar av församlingens kyrkor. Och tills sist erbjöds ett utbildningstillfälle om databasen och de lagar som reglerar skyddet av kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Totalt inventerades över 70 000 inventarier i nära 500 kyrkor under åren 2013–2020.

Utbildningsfilmer i sex delar
Efter det att projekt Sacer avslutades producerade Sensus Skåne-Blekinge på uppdrag av Lunds stift en serie utbildningsfilmer i sex delar; Vård och underhåll av våra kyrkor och dess inventarier. Filmerna vänder sig främst till inventarieansvariga, kyrkvärdar, vaktmästare och övriga som arbetar med att vårda och bevara det kyrkliga kulturarvet men även till en intresserad allmänhet. Filmerna är uppbyggda kring olika teman såsom lagar och föreskrifter, stilhistoria, hantering av textiler och metaller samt databasen Sacer. Filmerna finns att se på Sensus hemsida, stiftets hemsida samt på Youtube.

Vi erbjuder kurser och studiematerial
Sensus erbjuder halvdags- och endagskurser i databasen Sacer för församlingar i Lunds stift såväl som övriga stift.

Inom kort kommer det finnas två olika studiematerial om kyrkorummet och dess inventarier att tillgå. Ett som riktar sig till församlingar och ett som riktar sig till en intresserad allmänhet. Materialen kommer att fungera som ett komplement till filmerna.

Projektet Sacer

Projekt Sacer har sedan 2013 har inventerat alla kyrkliga kulturhistoriskt värdefulla föremål i Lunds stift och registrerat dem i Svenska kyrkans digitala inventarieregister Sacer.

Projektet avslutades med att ta fram sex utbildningsfilmer som handlar om vård och underhåll av kyrkorummet och dess kulturhistoriskt värdefulla inventarier. Inom kort kommer det även finnas två studiematerial om kyrkorummet och dess inventarier att tillgå.

Läs mer om studiematerialen och se filmerna