Tryggare hantering av personuppgifter mellan Sensus och samarbetsparter

Sensus bedriver verksamhet tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners. Tillsammans anordnar vi studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang. Det är viktigt att de som deltar i Sensus verksamhet känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter.

Informationen som medlemsorganisationer och samarbetspartners ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande eller för att kunna uppfylla styrande myndigheters krav på redovisning av den folkbildningsverksamhet vi arrangerar.

Vi ser till att era personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet samt sparar inte uppgifter längre en vad som krävs för att fullfölja vårt avtal gentemot er eller för att följa de lagar som finns.

Rättslig grund
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund.

Genom bestämmelser i förordningen om statsbidrag till folkbildningen är det fastställt i svensk rätt att folkhögskolornas och studieförbundens bedrivande av utbildnings-, bildnings- och kulturverksamhet är en uppgift av allmänt intresse. Den behandling av personuppgifter som är nödvändig för att utöva verksamhet som grundas på nämnda föreskrifter sker med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse i artikel 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning. Även folkbildningsverksamhet som omfattas av kommun- eller landstingsfullmäktiges beslut anses som en uppgift av allmänt intresse.