Som ledare hos Sensus har du ansvar

Du är en av Sensus 14 000 ledare och det finns många olika verksamheter i Sensus så ledarrollen kan se olika ut. Det kan till exempel handla om att leda eller samordna en kör eller ett band, en scoutgrupp, en facklig kurs, en diplomutbildning eller kanske en dansgrupp.

Den moderna folkbildningen har funnits i Sverige i drygt hundra år. Folkbildningen tog sin form i nära samspel med de nya folkrörelserna och är starkt sammanlänkad med det demokratiska samhällets framväxt. Studiecirklar och folkhögskolekurser blev en möjlighet för människor att skaffa sig kunskap, engagera sig och ta aktiv del i samhällsutvecklingen. 

Inom folkbildningen lär vi av varandra och skapar tillsammans. Det kan handla om såväl nya kunskaper och färdigheter inom olika ämnen, personlig utveckling som möjligheter till upplevelser genom kultur och ett eget skapande. När människor möts skapas förutsättningar för ett aktivt deltagande och engagemang såväl i den enskilda studiecirkeln som i samhället i stort och stärker därmed demokratin. Folkbildningen kännetecknas av att den är fri och frivillig, deltagarstyrd och att den utgår från deltagarnas egna erfarenheter.

Folkbildningen får ekonomiskt stöd från staten, kommuner och landsting. Med det kommer ett ansvar att vi följer de villkor och regler som finns.

Som ledare i Sensus verksamhet har du inte bara ett ansvar att leda gruppen i dess lärande, du har också ett ansvar att deltagarna ska känna till att verksamheten genomförs av Sensus.

Du har också ett ansvar att rapportera närvaron vid varje sammankomst, att du rapporterar till Sensus när verksamheten är slut samt att verksamheten inte rapporteras till något annat studieförbund.