Bild: Scandinav Bildbyrå

Romani Ambassadors 2.0

Mentoring Programme for Roma youngsters support and tackling of early school leaving- Romani Ambassadors 2.0

Projektet Romani Ambassadors 2.0 syftar till att ge färdigheter och kompetenser till vuxenutbildare, lärare och romska arbetare i utbildningsprocesser och för att förebygga att unga lämnar skolan i förtid och låg utbildningskapacitet hos barn med minoriteter.

  • Att dra nytta av de befintliga europeiska erfarenheterna i processen att tillhandahålla rådgivningstjänster till marginaliserade människor.
  • Att anpassa befintlig kunskap till en innovativ utbildningsplan
  • Att införa en effektiv mentormetod som syftar till att stödja romska ungdomar och barn i utbildningsprocessen och karriärvägledning.
  • Att uppgradera den befintliga kompetensen hos socialarbetare, rådgivare och utbildare i de romska stödtjänster som skapas

Målgrupper:

  • Professionella som stöder utbildningsinkludering av romer, såsom lärare, socialpraktiker, medlare etc. De är verksamma som utbildare inom ett eller olika områden, men de skulle vilja bli utbildare i projektets verksamhet
  • Representanter från den romska minoriteten ifrån partnerländerna.
  • Barn och ungdomar mellan 18-24 år, som kommer att erbjudas skräddarsydd mentorskap av utbildare, för deras inkludering i utbildningssystemet
  • Den bredare allmänheten som är intresserad av att ta del av erfarenheterna som skapats under projektaktiviteterna.

Resultat:

PR1 Modell för Engagerande Mentorskap

Engagerande Mentorskap för romer genom att skapa en mentorskapsprocess för inkluderande allmän utbildning av hög kvalitet, som syftar till att förbereda och presentera en mentorskaps-verktygslåda, som kombinerar de europeiska erfarenheterna inom området professionella pedagogiska metoder och god praxis för att arbeta med romer, som syftar till att motverka att elever lämnar skolan i förtid och resulterar i låg utbildningskapacitet hos barn till minoritetsgrupper.

PR2 Handledar-utbildning för engagerande mentorskap

Handledar-utbildning för engagerande mentorskap i utbildning, som syftar till att ta fram utbildningsplaner för utbildare och socialarbetare som arbetar med romska ungdomar och barn för att förbereda dem för rollen som interkulturella mentorer

PR3 Digitalt mentorskap via digitala lab

Digitalt Mentorskap via lokala workshops som skapas på en onlineplattform för interaktion med utbildare och socialarbetare och ge råd till dem genom hela processen med att accelerera mentorskap och skapa nya färdigheter.

Romani Ambassadors 2.0

Projektet görs med stöd av EU