Sensus identitet

Grund

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag. Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund. Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.


Vision

Varje människa uppfattar sig som lärande och skapande med ansvar och kraft att påverka sin livsmiljö. Det lokala och globala samhället präglas av tillit eftersom varje människas kapacitet tas tillvara. Organisationer och arbetsplatser utvecklas med engagerad och kompetent medlemskraft och medarbetarkraft.


Verksamhetsidé

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser. Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.


Identitet

Sensus är ett studieförbund och vi arbetar med bildning och kultur. Detta ändras inte. Däremot förändras och utvecklas vi i samspel med samhället i stort och i samverkan med våra medlemsorganisationers, samarbetsparters och deltagares utveckling. Allt vi gör är folkbildning och folkbildning är både en metod, ett mål och ett förhållningssätt. Det som gör oss unika är vårt val av målområden och hur vi tolkar och arbetar inom dem i vardagen. Våra finansiärer har syften med de medel vi tilldelas. Det gäller staten men också kommuner, regioner och andra. Vi skapar vår verksamhet i samverkan med medlemsorganisationer och samarbetsparter samtidigt som det är deltagarna vi ytterst är till för. Vi vill utveckla, fördjupa och göra verksamhet som skapar engagemang och som speglar det vi vill vara.

Vi bejakar människans livslånga lust till utveckling och lärande. Bildning är förmåga att tolka, reflektera och sätta samman kunskap till ny kunskap. Sensus ger plats för möten där flera tolkningar lever sida vid sida i respekt för varandra. Tillsammans med våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare skapar vi och finns med där mötesplatser för bildning utvecklas. Vi har en känd opinionsbildande ställning vad gäller folkbildningens roll i samhället.

Kultur är en upplevelse, ett möte med sig själv och andra. Alla har rätt att skapa och alla har rätt att delta som utövare eller publik utan normer som krymper människan. Kultur är en del av demokratibyggandet.

Hos oss möts olika människor för att dela, tänka fritt, gestalta och reflektera livsfrågor. Livsfrågor är ofta mer än ett teoretiskt ämne eller samtal. Det kan handla om människans existens. Genom möten förstår människor sig själva bättre och det ökar förståelsen för olika sätt att tänka, tro och leva. Så skapas engagemang och ansvarstagande för demokrati och omvärld.

Sensus utgår från ett rättighetsbaserat förhållningssätt. Alla har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter och ska bemötas likvärdigt. Vi erbjuder verktyg så att människor blir medvetna om sina rättigheter, får kunskap att ifrågasätta och försvara både sina egna och andras rättigheter.

Sensus är en folkbildningsaktör som med ett aktivt hållbarhetsarbete gör skillnad i samhället. Vi bidrar till mötesplatser som belyser och verkar för en helhetssyn omkring en långsiktig och bärkraftig hållbarhet. Vi är medvetna om och synliggör den påverkan som vår egen verksamhet har på individ och samhälle.

Gemensamt, nationellt och regionalt, har vi ett arbetssätt som ger beredskap för framtiden och vi är proaktiva så att vi ser möjligheter och upptäcker problem i tid.

Vi strävar efter en genuin förståelse av samtiden och dem vi samarbetar med. Vi bygger långsiktiga och kvalitativa relationer baserade på kunskap och erfarenheter. I ömsesidig dialog arbetar vi med att förstärka och bidra till det som våra medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare vill utveckla. Sensus gemensamma kompetens är bred, djup och ändamålsenlig.


Antagen av Sensus förbundsstämma 29 maj 2015