Verksamhetsformer

Här berättar vi kort om vad som gäller för de olika verksamhetsformerna inom folkbildningen.

Här berättar vi kort om vad som gäller för de olika verksamhetsformerna inom folkbildningen. Det finns tre verksamhetsformer: studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet. Staten bestämmer genom Folkbildningsrådet kraven för den statsbidragsberättigade folkbildningen.

Studiecirkel

Studiecirkeln är en liten grupp människor som utifrån sina behov och intressen söker kunskap.

I en studiecirkel ska det vara minst tre personer, inklusive ledaren, som träffas vid minst tre träffar och vid minst nio studietimmar. Varje studietimme är 45 minuter. Deltagarna ska vara 13 år eller äldre.

Annan folkbildningsverksamhet
I annan folkbildningsverksamhet kan folkbildningen ske i friare och flexiblare former, vilket öppnar upp för att prova nya former och utveckla nyskapande folkbildningsverksamhet. Träffarna kan vara längre och genomföras tätare än i en studiecirkel. Antalet sammankomster kan vara en eller flera. Tre deltagare, inklusive ledaren, är minimum. Deltagarna ska under verksamhetsåret fylla minst 6 år. Exempel på verksamheter är prova-på-dagar och helgkurser.

Kulturprogram
Kulturprogram är föreläsning, teater, sång, musik, dans, dramatisk framställning, filmvisning eller utställning som framförs eller visas vid ett givet tillfälle för publik som är fysiskt närvarande. Kulturprogrammen riktar sig till ungdomar och/eller vuxna. Ett kulturprogram ska vara öppet för alla, pågå minst 30 minuter och ha minst 5 deltagare. Sensus ska vara med i planeringen.