Läsa för livet

Genom Läsa för livet får du lära dig hur du kan leda studiecirklar där deltagarna får mötas, samtala och utbyta erfarenheter med hjälp av biblioterapeutiska verktyg.

Läsa för livet är ett projekt för existentiell hälsa och är ett läsfrämjande projekt finansierat av Kulturrådet och med Sensus som projektägare.

Projektet har arbetat fram ett metodmaterial där vi använder biblioterapeutiska metoder som kan användas av många olika målgrupper. Biblioterapi innebär att människor enskilt eller i grupp använder sig av läsning och litteratur i terapeutiskt syfte. Läsa för livet använder Biblioterapi som ett verktyg för att främja och stärka social hållbarhet och folkhälsa. Vi utgår från en ståndpunkt om icke-våld som menar att det är genom att uppnå fred och frid med oss själva som vi förmår skapa fredliga samhällen och hållbara internationella relationer. Holistisk och existentiell hälsa, jämställdhet, mångfald och interkulturalitet är hörnstenar i projektet.

Vi ser Läsa för livet som ett demokratiprojekt

Idén till projektet Läsa för livet föddes ur ett tidigare arbete med Biblioterapi i en av Sensus medlemsorganisationer SPES, Riksorganisationen för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd. Närstående till personer som avlidit till följd av suicid deltog i en studiecirkel med Biblioterapi som metod. Genom läsning och samtal kring litteratur gavs deltagarna nya verktyg för att närma sig sorgeprocessen i sin livssituation. Utformningen av cirklarna skapades av oss som nu är projektansvarig respektive projektledare för Läsa för livet; Maija Löfgren, bibliotekarie och Inger Händestam, samtalsterapeut. Vi är båda medlemmar och aktiva inom SPES. Genomförandet och utfallet blev mycket gott och vi såg ett behov av att utveckla och sprida metoden till fler målgrupper.

Läsa för livet vänder sig till alla som känner behov av att bearbeta och bättre förstå livsomvälvande händelser. Sådana möter vi alla och går igenom i livets olika skeenden. Litteratur är en fantastisk resurs som via våra Folkbibliotek finns tillgängliga för alla. Läsa för livet vill ge människor makt över det egna livet och verka för ökad kunskap och bildning för den enskilde liksom för samhället i stort.

Folkbildning helt enkelt!

Läsa för livet arrangerar cirkelledarkurser för personer som vill starta en studiecirkel i metoden.

Många olika studiecirklar med Läsa för livet metoden har skapats och flera är i gång på många olika orter i Sverige. En nyhet för i år är att vi introducerar möjligheter för att mötas och samtala på distans i studiecirklarna, utifrån den situation vi har i samhället idag.

Tillgänglighet

Läsa för livet strävar i alla sammanhang efter att verka inkluderande för att alla ska kunna delta i verksamheten. Om du har frågor kring tillgänglighet, kontakta oss!