Samspela

Ta ställning

En metod för att synliggöra värderingar och åsikter för sig själv och för varandra.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att synliggöra värderingar och åsikter i olika frågor.

När passar metoden?

Metoden är en variant av linjen. Här måste deltagarna välja ett av två alternativ och kan inte kan ställa sig mitt emellan.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren förklarar hur det går till att visa sitt ställningstagande (se alternativ längre ner). Därefter ställer ledaren ställer en fråga, ger två möjliga svarsalternativ och ber deltagarna att placera sig efter vilket alternativ de väljer. Till exempel: Är du katt- eller hundmänniska? De som tycker mest om hundar väljer det svarsalternativet och de som tycker mest om katter väljer det andra. Deltagarna måste välja något av alternativen.

Därefter får några av deltagarna berätta om sitt ställningstagande. När samtalet känns färdigt är det dags att gå vidare med nästa påstående. Det är fritt fram att ändra åsikt (och byta svarsalternativ) under övningen. Frågor och svarsalternativ kan varieras efter syftet med övningen och efter vilka som deltar.

Så här kan deltagarna visa sitt ställningstagande:

Alternativ 1 - Reactions

Deltagarna använder “tummen upp”, digital handuppräckning eller någon annan funktion som finns i videomötesverktyget.

Alternativ 2 - digital omröstning

Ledaren lägger på förhand in alternativen i ett digitalt verktyg för omröstning (till exempel Mentimeter eller Kahoot) där deltagarna sedan kan ange sitt svar. Resultatet visas bara på gruppnivå och förblir anonymt.

Alternativ 3 - kamera på/av

Deltagarna väljer svarsalternativ genom att slå av eller på sin kamera.

Alternativ 4 - gör en rörelse

De två svarsalternativen kopplas till en rörelse som deltagarna sedan använder för att visa vilket svar de väljer. Det kan till exempel vara sitta still/vifta med händerna, stå upp/sitta ner, knuten hand/öppen hand.

Alternativ 5 - namn i gemensamt dokument

Ledaren delar en länk till ett gemensamt dokument eller digitalt verktyg, där alla har möjlighet att skriva (till exempel Jamboard, Google docs, Whiteboard), och ritar sedan upp två fält i dokumentet/verktyget. Deltagarna väljer svarsalternativ genom att skriva sitt namn i ett av fälten.

Detta alternativ passar bra om deltagarnas val ska sparas eller vara synliga under en längre stund. Deltagarna ser här de andras svar.

Tidsåtgång

10–20 minuter beroende på antal påståenden.

Gruppstorlek

Går att använda i alla grupper, även mycket stora grupper.