Starta

Spelregler för gruppen

Gemensamma spelregler underlättar samarbetet. Det här är en metod för att tillsammans komma överens om spelregler för gruppen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång, Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att komma fram till gemensamma spelregler för gruppen.

När passar metoden?

Passar bra i nya grupper eller i grupper som vill börja om och hitta nya arbetssätt.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren börjar med att ge förslag på spelregler för hur tekniken ska användas. Till exempel:

  • Vi har kameran påslagen
  • Vi har mikrofonen avstängd när vi inte har ordet.
  • Chatten används för frågor om innehåll
  • Handuppräckning används för att begära ordet.


Därefter föreslår deltagarna en spelregel eller ett förhållningssätt var utifrån följande frågor:

  • Hur vill vi ha det tillsammans?
  • Hur vill vi bemöta varandra?
  • Vilka grundregler behövs för gruppens arbete?


Hela gruppen diskuterar och väljer tillsammans ut de regler som alla kan ställa sig bakom. Ledaren kan fylla på med punkter som behöver tydliggöras om dessa inte kommer upp automatiskt. Det kan till exempel handla om att komma överens kring tider eller definiera förhållningsregler kring samtal och lyssnande.

De överenskomna reglerna skrivs sedan upp i ett gemensamt dokument. Det går även att påminna om reglerna senare eller under kommande sammankomster.

Variant

Om det är en större grupp kan förslagen förberedas i mindre grupper för att sedan diskuteras i helgrupp.

En enklare variant, om det inte finns så mycket tid, är att ha ett kortare samtal direkt i storgrupp där ledaren frågar hela gruppen som direkt får komma med förslag. Därefter samtalar gruppen och väljer tillsammans ut de regler som alla kan ställa sig bakom.

Tidsåtgång

10–30 minuter.

Gruppstorlek

Passar i både små och stora grupper.