Starta

Deltagarstyrda mål och utvärdering

En övning för att skapa engagemang, delaktighet och en gemensam riktning i gruppen. Här får deltagarna själva definiera vad de vill uppnå med gruppens arbete och sedan utvärdera mot de uppsatta målen.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att skapa engagemang, delaktighet och en gemensam riktning.

Genomförande

Digitala rummet

Processen inleds med att deltagarna pratar ihop sig två och två (i grupprum) om högst tre saker de vill uppnå med aktiviteten. Därefter återsamlas alla i storgrupp och paren redovisar sina förslag, Gruppen enas sedan om vilka mål som är viktigast.

(Det första momentet kan även göras som en enskild reflektion. Förslagen skrivs då i chatten eller på en digital anslagstavla, till exempel Jamboard eller Padlet.)

Det är bra att både ha mål som är inriktade på processen, det vill säga på hur gruppen ska arbeta tillsammans (hur-mål), och mål som är inriktade på resultaten, dvs. på vad gruppen/deltagarna ska lära sig (vad-mål). Exempel på “hur-mål”: Ett stort deltagande från alla i gruppen, en positiv atmosfär där nya idéer tas tillvara, etc. Exempel på ”vad-mål”: Känna till vilket juridiskt ansvar en styrelse i en förening har, ha så bra kunskap om rättvis handel att jag kan berätta om det för andra, etcetera.

I slutet av aktiviteten får varje deltagare i uppgift att på en skala markera i hur hög grad de tycker att målen har uppnåtts genom att placera sig på en linje (se alternativ för linjen nedan) där längst ut åt ena hållet betyder att målen inte alls uppnåddes och längst ut år andra hållet betyder att målen uppnåddes helt.

Exempel på påståenden för linjen:

  • Ett stort deltagande från alla i gruppen
    1 = Instämmer inte alls
    10 = Instämmer helt
  • Känna till vilket juridiskt ansvar man har som styrelse i en förening
    1 = Instämmer inte alls
    10 = Instämmer helt


Alternativ för linjen i det digitala rummet:

Alternativ 1 - linje i rummet

Deltagarna slår av sin kamera, placerar sig på en tänkt linje i rummet och känner efter varför de har valt att stå just där. Därefter återvänder de till sin skärm och slår på kameran. Detta alternativ passar bra som uppvärmning och egen reflektion för att sedan diskutera tillsammans i gruppen.

Alternativ 2 - visa med handen

Ledaren ber deltagarna tänka sig en lodrät linje från skärmens nederkant till överkant. Deltagarna visar hur mycket de instämmer med påståendet genom att hålla sin hand någonstans på den tänkta linjen. Längst ner i bild betyder: instämmer inte alls. Längst upp betyder: instämmer helt och hållet.

Alternativ 3 - nära eller långt bort

Ledaren ber deltagarna tänka sig en linje i rummet, från skärmen och bakåt. Deltagarna placerar sig på linjen utifrån hur mycket de instämmer med påståendet. Om de håller med helt flyttar de sig nära skärmen. Om de inte alls håller med flyttar de sig långt från skärmen.

Alternativ 4 - siffra i chatten

Ledaren ber deltagarna att ange en siffra mellan 1-10 i chatten utifrån hur mycket de instämmer med påståendet.

1 = Instämmer inte alls
10 = Instämmer helt och hållet

Alternativ 5 - namn på skärmen

Ledaren delar skärm och ritar en linje (till exempel på en whiteboard i Zoom eller i ett dokument). Deltagarna skriver sitt namn på linjen med hjälp av ett ritverktyg (till exempel Annotate i Zoom) utifrån hur mycket de instämmer med påståendet. Detta alternativ passar bra om deltagarnas val ska sparas eller visas under en längre stund. Deltagarna ser vilka val de andra i gruppen har gjort.

Alternativ 6 - digital omröstning

Ledaren lägger in alternativ i ett digitalt verktyg för omröstning (till exempel Mentimeter eller Kahoot). Deltagarna anger sedan val i verktyget. Resultatet visas bara på gruppnivå och blir anonymt.

Tidsåtgång

20–30 minuter för att sätta mål, cirka 15 minuter för att utvärdera.

Övningen kan anpassas efter den tid gruppen har till sitt förfogande.

Gruppstorlek

Passar i grupper med upp till cirka 20 personer.

Tips

Vid längre processer kan det vara bra att ha regelbundna avstämningar för att kunna göra något åt det som eventuellt inte fungerar så bra istället för att vänta till slutet.