Sensus om Riksrevisionens granskning*

Den 27 september publicerar Riksrevisionen sin rapport Kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden. Här nedan beskrivs hur vi i Sensus ser på rapporten samt hur vi arbetar med utveckling av vårt kvalitetsarbete.

Vi tar Riksrevisionens rapport på stort allvar. Samtidigt är det som framkommer i granskningen inte nytt för oss. Riksrevisionen pekar på svagheter som vi också ser och vill åtgärda. I många fall arbetar vi redan med dessa. 

I granskningen framför Riksrevisionen ganska hård kritik inom ett antal områden och pekar på flera brister, till exempel på risk- och väsentlighetsanalyser samt dålig kontroll på kostnadsersättningar. De föreslår ett antal åtgärder för att stärka kontroll och uppföljning inom studieförbunden, till exempel att stärka Folkbildningsrådet i sin myndighetsutövning samt ett förslag på samlad efterkontroll. 

Sensus slår vakt om en god folkbildning där alla pengar används på rätt sätt. Vi arbetar kontinuerligt och intensivt med att utveckla vårt kvalitetsarbete, både inom vår egen organisation och tillsammans med andra studieförbund. Vi arbetar systematiskt med risk- och väsentlighetsanalyser och arbetar med enhetliga arbetssätt. Tillsammans med övriga studieförbund gör vi samkörningar för att eventuella felaktigheter eller oegentligheter ska upptäckas snabbt och kunna hanteras. Vi har även inom Sensus tydliga rutiner för kontroll av kostnadsersättningar. I de fall vi misstänker felaktigheter agerar vi direkt. 

Riksrevisionens rekommendationer ger viktiga inspel till det fortsatta utvecklingsarbetet och bidrar till att säkerställa att statens bidrag till folkbildningen används på rätt sätt. Rekommendationerna lägger en god grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och förstärka kvalitetssäkringen. 


*Bakgrund 
Riksrevisionen har granskat kontroll och uppföljning av statens stöd till studieförbunden. Resultatet, som presenteras i en rapport med publicering 27 september 2022, ska svara på om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen är effektiv. Fokus ligger på Folkbildningsrådets system för kontroll och uppföljning och studieförbundens interna kontroller av statsbidragen. Dessutom omfattar granskningen regeringens styrning och uppföljning av Folkbildningsrådets verksamhet. 

Har du frågor?

Kom i kontakt med oss

Vi hittade inga medarbetare eller kontor som matchar din sökning. Du kan alltid kontakta oss nationellt så hjälper vi dig komma rätt.