Utbildning: Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom

11 juni, 2024
  • Friskvård och hälsa

I takt med ökande fokus på mental hälsa tar Sensus Svealand steg mot att höja medvetenheten genom en digital utbildning. Utbildningen, "Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom", syftar till att utrusta deltagarna med aktuell kunskap och verktyg för att bättre förstå och stödja ungdomars psykiska välbefinnande.

Sensus Svealand tog nyligen initiativet att anordna en digital utbildning med titeln "Första hjälpen till psykisk hälsa - ungdom". Denna satsning syftade till att öka kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa bland ungdomar, ett område som kräver ständig uppmärksamhet och förståelse.

Utbildningen, som involverade flera av Sensus medlemsorganisationer, baserades på material från NASP, det nationella centret för suicidforskning och prevention. Genom att använda sig av evidensbaserade metoder och material, säkerställde utbildningen att deltagarna fick tillgång till aktuell och relevant information.

Deltagarna i utbildningen fick lära sig om olika aspekter av psykisk ohälsa, inklusive vanligt förekommande tillstånd som depression, ångest, ätstörningar och beroendesjukdomar. Ett viktigt mål med utbildningen var också att verka för en minskning av stigmatiseringen kring dessa sjukdomar, vilket är avgörande för att skapa en mer inkluderande och förstående miljö för ungdomar som kämpar med psykisk ohälsa.

Efter avslutad utbildning erhöll deltagarna ett diplom som bekräftar deras kunskaper och färdigheter som "Första hjälpare till psykisk hälsa - ungdom". Detta diplom är inte bara en symbol för deras engagemang och kunskap, utan också ett verktyg som förhoppningsvis kan inspirera till fortsatt arbete och spridning av kunskap om psykisk hälsa.

Initiativet från Sensus Svealand är ett exempel på hur utbildning kan spela en central roll i att förbättra förståelsen för psykisk hälsa bland ungdomar. Genom att fortsätta erbjuda och utveckla sådana program kan vi hoppas på en framtid där psykisk ohälsa hanteras med samma öppenhet och kompetens som fysisk hälsa.