Tro, hopp och klimatkris – en interreligiös temadag i Örebro

1 december, 2023
  • Tro och religion
  • Hållbar utveckling

När människor från olika religiösa bakgrunder samlas för att diskutera klimatkrisen, skapas en unik möjlighet till dialog och samverkan. Den 7 oktober genomfördes temadagen "Tro, hopp och klimatkris" i Örebro. Dagen, som var fylld av föredrag, samtal och musik, syftade till att ge insikt, hopp och inspiration i klimatfrågan.

Huvudtalare för dagen var Mohammad Fazlhashemi, professor i islamskt teologi och filosofi, och Pella Thiel, ekolog och författare. Samtalen leddes bland annat av Urban Hermansson, vilket bidrog till en dynamisk och engagerande dialog.

Interreligiöst arbete med inriktning på klimatet innebär att personer från olika religiösa bakgrunder arbetar tillsammans för att hantera klimatförändringar. Detta kan innebära allt från att främja hållbara levnadssätt inom sina respektive trossamfund, till att delta i gemensamma aktioner för klimatet.

En viktig aspekt av detta arbete är de gemensamma värderingar som finns inom de flesta religioner. Läror och principer som uppmuntrar till bevarande av naturen och respekt för allt levande kan utgöra grunden för samarbete.

Religiösa ledare och samfund har ofta stor påverkan i sina samhällen. Genom att engagera sig i klimatfrågan kan de inspirera sina medlemmar att agera.

Utbildning är också en central del i detta arbete. Genom interreligiösa dialoger och utbildningar kan deltagarna lära sig mer om hur klimatförändringar påverkar oss alla, oavsett religiös tillhörighet, och vad vi kan göra för att motverka dem.

Genom att organisera gemensamma evenemang eller aktioner, som till exempel trädplantering eller klimatmarscher, kan religiösa grupper visa sitt gemensamma engagemang för klimatet.

Slutligen kan lobbyverksamhet vara en effektiv metod för att utöva större påtryckningar på politiker och företag för att de ska agera mer kraftfullt mot klimatförändringar. Genom att arbeta tillsammans kan religiösa grupper utöva större påtryckningar och därmed bidra till större förändring.

Denna interreligiösa temadag i Örebro är ett exempel på hur vi kan arbeta tillsammans över religiösa gränser för att möta klimatkrisen. Genom gemensamma värderingar, utbildning, gemensamma aktioner och lobbyverksamhet kan vi göra en skillnad.