Bild: Matilda Svensson

Läxhjälpen och Sensus startar verksamhet i Sundsvall och Umeå

14 september, 2020
  • Litteratur och skrivande
  • Demokrati och rättigheter

Under våren 2019 inleddes ett samarbete med Stiftelsen Läxhjälpen en icke-vinstdrivande stiftelse som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bedriver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för elever som riskerar att inte klara skolan, så att de når gymnasiebehörighet med självförtroende inför framtiden.

Sensus och Stiftelsen Läxhjälpen delar samma syn på pedagogik och samarbetet möjliggör att man kan anställa läxhjälpare. Träffarna sker i cirkelform och läxhjälparen är ledaren. Samarbet bygger också på att Sensus kan erbjuda olika former av föreläsningar, workshops och liknande kompetenshöjande insatser för läxhjälparna samt erbjuda möteslokaler och andra former av hjälp som underlättar Läxhjälpens arbete.

Under 2019 startade Läxhjälpen upp verksamhet på fyra skolor i Sundsvalls kommun och fyra skolor i Umeå kommun. Tre grupper på respektive skola har träffats två gånger i veckan efter skoldagens slut. Läxhjälparna rekryteras bland studenterna vid universiteten på respektive ort. En anledning till att rekrytera studenter är att de har färska kunskaper i olika ämnen och lätt kan sätta sig in i elevernas skolarbete.