Särskilda folkbildningssatsningar

18 december, 2020
  • Ny i Sverige

Under 2020 har det blivit tydligt att studieförbunden får en allt viktigare roll i integrationsarbetet. Regeringen har genom särskilda folkbildningssatsningar gett studieförbunden extra medel att arbeta med speciella målgrupper och med särskilda satsningar. För Sensus Norrlands del har det inneburit satsningar på asylsökande och nyanlända.

I satsningarna Svenska från dag ett och Vardagssvenska erbjöd Sensus drygt 100 personer utbildning i svenska och samhällskunskap. Detta skedde genom strukturerade studiecirklar med inslag av studiebesök och föreläsningar från intressanta aktörer i samhället.

I och med covid-19 har verksamheten de sista månaderna av 2020 förflyttats till nätet vilket självklart varit en utmaning, dock en utmaning som vi anser att vi klarat av på ett bra sätt.

Under året har vi också fått möjlighet att påbörja ett arbete för kvinnor som är hemma med barn och har behov av att lära sig mer svenska. I samverkan med Svenska kyrkan har vi kunnat erbjuda föräldrautbildningar som byggt på materialet Barn i väntan/Barn i start. Arbetet kommer att utvecklas under 2021 där vi hoppas kunna erbjuda verksamheten till fler kvinnor och i fler församlingar.

I och med covid-19 gav regeringen extra medel till studieförbunden att arbeta med personer som har blivit eller riskerar att bli uppsagda på grund av av pandemin via verksamheten Arbetsmarknadsnära insatser. Sensus Norrland valde att koncentrera sitt utbud av studiecirklar till temat Starta eget.

Under hösten och en bit in i januari 2021 har därför ett antal cirklar getts digitalt till personer i hela landet på det temat.