Lokal mobilisering i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar

21 februari, 2024

Projektet Helthetslyftet bidrar till att stärka samhällsengagemang och språkutveckling bland tredjelandsmedborgare i socioekonomiskt utmanade bostadsområden.

Sensus studieförbund har tillsammans med Bergsjöns Studiecenter Läxhjälpen och Göteborgs Universitet utvecklat ett metodstöd under 2023, som en del av projektet Helthetslyftet. Detta projekt riktar sig till tredjelandsmedborgare och syftar till att stärka språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av delaktighet i samhället.

En central del i detta arbete har varit att mobilisera föräldrar i bostadsområden med socioekonomiska utmaningar. Genom att engagera föräldrar i samtal om deras barns utbildning och deras gemensamma områden, har vi kunnat skapa en plattform för förändring. Som en förälder i Bergsjön uttryckte det: "När vi samarbetar blir vi förebilder för andra föräldrar. De ser att när barnen får positiva upplevelser och deras studier går bra så påverkar det också hela området."

När vi samarbetar blir vi förebilder för andra föräldrar.

Utifrån våra erfarenheter har vi identifierat sju faktorer som är avgörande för en framgångsrik lokal mobilisering. Dessa inkluderar att lyssna, skapa relationer och tillit, organisera aktiviteter som bidrar till förändring, berätta om förändring, ha en stark organisation och ledare, samverka med lokala aktörer, samt genomföra erfarenhetsbaserade utvärderingar.

Ett konkret exempel på detta är Bergsjöns studiecenter läxhjälp, BSL, som startades av föräldrar. Detta initiativ har vuxit från att vara en liten verksamhet med 15 barn 2017, till att nu 2023 bedriva läxhjälp och andra aktiviteter på sex platser i fem bostadsområden i Göteborg. Detta visar på kraften i lokal mobilisering och hur föräldrasamverkan kan bidra till att ge barn och unga bättre framtidsmöjligheter.

Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera till samtal som ger hopp och stärker engagemang. Tillsammans kan vi påverka och förändra.

För Information och samarbeten