En innovationsresa för att nå Malmös seniorer

17 maj, 2023

Från mars 2022 till början av 2023 har Sensus, inom projektet Malmö Tillsammans, genomfört en process kallad IoU65+, vilket står för innovation- och utvecklingsprocess för målgruppen 65 år och uppåt.

Processen har genomförts tillsammans med avdelningen för Hälsa och förebyggande på Hälsa- Vård- och Omsorgsförvaltningen (HVOF) i Malmö stad.

– Målet med processen har varit att öka kapaciteten hos personalen för att utveckla olika lösningar för målgruppen. I samverkan, dels mellan stadens mötesplatser för seniorer men även med andra förvaltningar, civilsamhället och privata sektorn, säger Elisabeth Bergagård, verksamhetsutvecklare på Sensus studieförbund.

Elisabeth har haft rollen som processledare, tillsammans med Sandra Hedman och Linus Fast, också från Sensus.

– Vi ville att processen skulle stötta personalen att utveckla ett ”mind-set” som är gynnsamt för samverkan och innovationskultur, men också öka kompetens kring praktiska metoder för innovationsarbete. Processen i sig var också en innovation då poängen med den från projektets håll var att testa och utvärdera om förvaltningens behov kan mötas genom en sån här process, säger Sandra.

Ett nytt utrymme för relationer och medskapande
Genom att formera en arbetsgrupp inom HVOF med anställda från olika mötesplatser och med olika funktioner har processen skapat ett nytt utrymme på enheten för att bygga relationer och medskapande, där personalen kan utforska lösningar tillsammans.

Framtidens folkbildning har relevans även i arbetslivet
Processen har syftat till att lägga en grund för att samverkan och livslångt lärande ska kunna bli en självklar del av kulturen och arbetssätten på en arbetsplats. Detta skiljer sig från traditionell folkbildning, som ofta ses som något som hör till fritiden. Även om formen, tack vare projektfinansieringen, kunnat se annorlunda ut än det som ingår i bidragsfinansierad folkbildning, så har processen varit folkbildande i allra högsta grad.

Dels i hur den syftat till att skapa god grund för relationer där individer kunnat dela kunskap och erfarenheter. Dels i hur den, med hjälp av en utveckling inom folkbildningens metoder, stärkt individernas förmåga och engagemang för att agera kollektivt och vara delaktiga i skapandet av innovation. Efter erfarenheterna från den här processen hoppas processledarna att framtidens folkbildning kommer att ses som relevant även i arbetslivet, då det ju faktiskt är där en betydande del av möjligheterna att påverka samhällsutvecklingen finns.

Värdskap och bemötande för att motverka ofrivillig ensamhet
Ett av enhetens uppdrag, som ramade in arbetet med processen, är att utveckla nya former för att motverka ofrivillig ensamhet hos seniorer. En kärnfråga som arbetsgruppen under processen valde att utgå från var ”Hur når vi nya och samtidigt behåller gamla besökare på mötesplatserna?”. Efter djupgående samtal, reflekterande och prioriterande valde gruppen att titta närmare på hur de kunde utveckla arbetet med värdskap och bemötande. Snart insåg gruppen att de ville börja med att titta på hur tryggheten hos medarbetare kunde stärkas, då detta sågs som en grundläggande förutsättning för att andra idéer skulle kunna ge resultat.

Prototypen de utvecklade gick således ut på att försöka få fram en positiv förändring gällande upplevd trygghet hos medarbetare genom att personalen roterade mellan sina ordinarie mötesplatser under några dagar. När arbetsgruppen utvärderade vilket utfall rotationen fått hos medarbetarna visade det sig att insatsen haft en positiv inverkan på upplevd känsla av trygghet, och på fler värden såsom ökade kunskaper, ökad tillit till medarbetare, och en ökad nyfikenhet bland besökare.

På frågan om vad som varit mest utmanande under processen, svarade Armin Borcak under Malmö Tillsammans slutkonferens:


– Uthållighet! Att våga lita på processen att det kommer bli bra även om det kan vara svårt att förstå ibland eller om det inte blir riktigt som just jag har tänkt mig men att det blir bra genom att vi gör det tillsammans. Våga hänga kvar och satsa tid och engagemang!

Är du intresserad av metoden?
Metoden som Sensus utvecklat och använt i denna process är till för organisationer och arbetsgrupper som behöver skapa nya arbetssätt och struktur för långsiktigt samverkans- och innovationsarbete. Processen lägger en grund för kollektiv system- och komplexitetsförståelse, trygg gruppdynamik och kapacitet att arbeta med olika verktyg och metoder för att utveckla innovativa lösningar.

Vill du veta mer? Kontakta: elisabeth.bergagard@sensus.se eller sandra.hedman@sensus.se

Vad har deltagarna sagt om processen?
Genom de olika verktygen vi har använt har jag lärt mig mycket. Hoppas vi kan använda dem i framtiden. Från en flyktig idé till en konkret prototyp som är demokratiskt beslutad får vi också ett högt engagemang.

Citat från utvärderingen