15 år av att skapa meningsfullhet, lärandeglädje och livslust

10 juni, 2022
  • Livsfrågor
  • Demokrati och rättigheter

Benny Björkman, ansvarig för Sensus dyslexiprojekt, vill vara med och bygga ett bättre samhälle där alla kan läsa och skriva.

Ungefär 732 000 personer i Sverige har dyslexi. Det innebär att 732 000 personer kanske redan har glömt vad som stod i början av den här meningen.

Ungefär 314 000 vuxna personer i Sverige har ADHD. Samtidigt som en del av dem läser detta kanske de omedvetet klickar med sin penna och har refrängen till “sommartider” på repeat som ett konstant inre soundtrack.

Hur kan den som inte har en diagnos förstå hur det är, och vad det faktiskt innebär, att ha dyslexi, ADHD, Tourettes eller autism - speciellt i situationer som kräver lärande och koncentration? Dessa frågor handlar Sensus dyslexiprojekt om.

Inte riktigt som alla andra

Benny Björkman är projektledare för Sensus dyslexiprojekt. Benny fick sin dyslexidiagnos vid 35 års ålder. Innan dess hade han alltid vetat att det var något som fanns hos honom som inte fanns hos andra. Något som gjorde honom annorlunda. I ett samhälle där annorlunda inte alltid ses som något bra har detta lett till dåligt självförtroende och svag självkänsla. Det finns många, om än inte i Bennys fall, som självmedicinerar för att de inte känner att de har något annat val. Benny menar att många känner att de inte får rätt stöd och förståelse från samhället. Ofta vet de inte heller vad de behöver, de vet bara att något är "fel" med dem och att de inte kan göra saker på samma sätt som de flesta andra, säger han.

Föreläsningar och workshops

Inom ramen för dyslexiprojektet håller Benny föreläsningar och workshops på skolor och bibliotek, i församlingar och hos olika föreningar. Han berättar om sin egen resa och delar med sig av erfarenheter av att leva med läs- och skrivsvårigheter och av att vara förälder till någon med ADHD .

Jag vill vara med och bygga ett bättre samhälle där alla kan läsa och skriva. För idag är det inte så, det är många som går ut skolan som inte kan, säger Benny Björkman

Hjälper folk att vara sitt bästa jag

Genom sitt arbete i Sensus Skåne-Blekinge vill Benny vara en inspiration och förebild för människor. Under sina föreläsningar förklarar han att det går att förändra sin livssituation genom att sluta fly från sina problem och gömma sig bakom olika masker för att passa in. Han använder sin diagnos och sina erfarenheter som förälder och människa till något samhällsnyttigt och värdefullt.

Varför behövs dyslexiprojektet?

Fortfarande är diagnoser som dyslexi, ADHD, Tourettes och autism skamfyllda. Människor som har diagnoser föredrar ofta att hålla diagnoserna hemliga. Många känner sig också osäkra på hur de ska bemöta och stötta människor som har dessa diagnoser.

Genom att prata om utmaningarna och samtidigt visa att det finns andra sätt att se på människors olikheter, menar Benny att vi kan göra skillnad för både individer och samhälle, och kanske även förändra synen på diagnoser. Genom att acceptera människors olikheter och respektera att individer tänker och lär sig på olika sätt kan vi skapa meningsfullhet, lärandeglädje och livslust, säger han.

Dyslexi - “Dyslexi innebär en specifik svårighet att förstå språkets ljudmässiga (fonologiska) uppbyggnad. Det betyder att personen har svårt att koppla ihop bokstäver och ljud, och därmed får svårt att läsa och stava. En behöver mer tid än andra för att lära sig dessa färdigheter.” (https://www.dyslexi.org/skrivknuten/dyslexi)

ADHD - (attention deficit hyperactivity disorder) kan vara en förklaring om man har svårt för att styra och kontrollera sitt beteende. Adhd är ett tillstånd som innebär att man har stora och varaktiga problem med att styra sin uppmärksamhet, reglera aktivitetsnivån och kontrollera sina impulser.” citat från (https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-10-28.pdf)

Neurotypiker - Är en omskrivning av det engelska ordet “neurotypical” och är inte ett befäst begrepp i Sverige. Det används för att beskriva de som inte har en neuropsykiatriskt funktionsvariation. Det är ett normkritiskiskt begrepp som används istället för exempelvis ”normalfungerande”.

Föreläsningar och wokshops

Sensus erbjuder fördjupade föreläsningar och workshops för barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter och för lärare, pedagoger, föräldrar, vänner och anhöriga som i sin vardag kommer i kontakt med personer med läs- och skrivsvårigheter.

Föreläsningarna kan anpassas för specifika målgrupper, exempelvis bibliotekarier eller högskolestudenter.

Läs mer