Bild: Scandinav

Delaktighet och tillgänglighet – ny webbutbildning om funktionsvariationer

24 november, 2020
  • Demokrati och rättigheter

Webbutbildningen Delaktighet och tillgänglighet är framtagen av Svenska kyrkan och Sensus. Utbildningen fokuserar på att finna former för inspiration, kunskap och råd om hur anställda, förtroendevalda och ideella kan bidra till ökad tillgänglighet.

Svenska kyrkan vill bli bättre på att möta alla människor utifrån vars och ens egna förutsättningar. Kyrkomötet – Svenska kyrkans högsta beslutande organ – har fattat beslut om att finna former för att ge inspiration, kunskap och handfasta råd om hur anställda, förtroendevalda och ideella kan bidra till ökad tillgänglighet i mötet med människor, i verksamhet och i kyrkorummet. Det blev utgångspunkten i arbetet med webbutbildningen Delaktighet och tillgänglighet som Svenska kyrkan och Sensus utvecklat tillsammans.

I teorin är detta självklarheter men i praktiken kan det vara svårt att veta hur man ska börja och vilka kunskaper som krävs för att alla ska kunna delta, var och en utifrån sina förmågor.

– Tillgänglighet handlar inte bara om ramper och breda toalettdörrar utan om mycket mer. Delaktighet berör kyrkans grundläggande uppdrag, säger Elna Wahlgren Lundqvist, projektledare och präst på Svenska kyrkans nationella nivå.

Att ha möjlighet att delta på sina egna villkor är både en rättighet och en kyrkosynsfråga som lyfts av Kyrkornas världsråd i dokumentet Gåvan att finnas till och FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

– Sensus har lång erfarenhet av rättighetsbaserat arbete och tillsammans har vi arbetat fram utbildningen för att öka kunskapen om arbetssätt och förhållningssätt, säger Elna.

Utbildningen tar upp olika aspekter av funktionsvariationer med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Den är byggd i den digitala lärplattformen Learnify och genomförs på egen hand. Den är uppdelad i olika avsnitt som avslutas med reflektionsfrågor. Genom anteckningsfunktionen går det att skriva ned sina tankar och funderingar, som sedan kan sparas och skrivas ut. Förhoppningen är att anteckningarna kan vara en grund för den egna planeringen men också inspirera till fortsatta samtal.

Ett fokus i arbetet har varit att med små förändringar kunna göra stor skillnad för delaktighet och tillgänglighet, eller som det uttrycks i utbildningen: Det som är nödvändigt för några är bra för alla och inte skadligt för någon.