Antidiskriminering under Sensusparaplyet i Svealand

3 december, 2019
  • Arbetsliv
  • Demokrati och rättigheter

Team Antidiskriminering består av tre antidiskrimineringsbyråer (ADB) i Svealand; Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) och Rättighetscentrum Dalarna (RD). Verksamheterna arbetar länsvis med att förebygga och motverka diskriminering och finns under Sensusparaplyet bland övriga team i Svealand

Antidiskrimineringsbyråerna arbetar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och är partipolitiskt och religiöst obundna. Enligt uppdragsbeskrivningen från den statliga myndighet som är huvudsaklig bidragsgivare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), ska verksamheterna arbeta långsiktigt med juridisk rådgivning och stöd till privatpersoner om deras rättigheter. Byråerna har även i uppdrag att arbeta med utbildningsverksamhet och opinionsbildning.

Nedan följer ett utdrag med höjdpunkter ur respektive byrås verksamhets 2019:

Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG)

DG gjorde en riktad satsning gentemot civilsamhälle, medborgare och näringsliv i Ljusdal, en av de tio kommunerna i Gävleborgs län. Syftet var att koncentrera insatserna vad avser information, utbildning, marknadsföring och etablering av nätverk.

Då DG är länsövergripande och inte lokal, togs initiativet att etablera föreningen Järvsö Pride. I samarbete med denna förening planerade och genomförde DG ett fyradagars prideevent som attraherade 1400 personer samt påbörjade bland annat samtal med kommunledningen om projekt social hållbarhet 2020.

Erfarenheterna från pilotprojektet i Ljusdals kommun kommer att användas för att sprida DG:s insatser inom social hållbarhet till samtliga tio kommuner i länet 2020, i linje med antidiskrimineringsverksamheten och Agenda 2030.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU)

Stor ökning i antal ärenden som fått juridisk rådgivning, från 55 under 2018 till 73 under 2019. Det ledde till att vi fick effektivisera handläggningen för att ge snabb och rättssäker rådgivning.

Över 40 utbildningsinsatser och workshops med över 1200 deltagare i verksamheter, organisationer och för allmänheten.

Föreläsningsserien Agera mot förtryck med åtta evenemang och externa föreläsare med fokus på samtliga diskrimineringsgrunder, för allmänheten på Stadsbiblioteket i Uppsala.

Rättighetscentrum Dalarna (RD)

Ökad efterfrågan gällande antalet informationsinsatser och utåtriktade aktiviteter i samverkan med andra organisationer, speciellt under sommarmånaderna i Dalarna. Även utbildningar under 2019 ökade jämfört med tidigare år.

Region Dalarna beviljade projektmedel till RD för biblioteksprojektet ”Träffa din antidiskrimineringsbyrå”. Projektet syftar till att låta utställningen ”Jag är inte religiös men gifter mig gärna i kyrkan” turnera till Dalarnas samtliga 15 kommuners bibliotek, samt att personalen på byrån besöker biblioteket under en dag för att informera intresserade besökare om verksamheten.

Arvsfondsprojektet ”Vilja”, som riktar sig till barn i förskolan, sjösattes. RD har en rådgivande och kompetenshöjande insats i projektet gentemot projektägarna. Projektet genomförs i samverkan med Glädjeverket; ett socialt företag.