Bild: Fredrik Lundblad

Ledarskap i rörelse – kursupplägg

Ledarskap i rörelse är en ledarskapsutbildning i vandrande form. Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, den passar både för dig som vill utveckla ditt självledarskap och för dig som har en formell ledarposition. Vårt förhållningssätt till ledarskap kännetecknas av en människosyn som innebär en tillit till varje människas förmåga, vilja att lära, utvecklas och bidra.

Kursens syfte

  • Att utveckla ditt personliga ledarskap
  • Att få praktisk övning utifrån teorier bland annat om kärnkvaliteter och grupprocesser
  • Att ge utrymme för reflektion, fördjupning och lärande
  • Att nyttja vandring som metod för fördjupat lärande


Utgångspunkter

Sensus utgår från en helhetssyn på människan, kunskap och metodik. Vi har vår grund i folkbildningen och folkbildningens metoder som innebär utveckling och lärande i mänskliga möten.

Vi bejakar människans livslånga lust lärande och har en tillit till varje människas förmåga att utvecklas och bidra. Vi utgår från ett värdesättande förhållningssätt.

Metod – Lärande i rörelse

Forskning visar att rörelse genom till exempel vandringar hjälper oss att reflektera på ett effektivare och mer obehindrat sätt. Det blir nära till öppna och djupa samtal med stort fokus.

Genom vandringen, påverkan av naturen och med hjälp av olika frågeställningar skapar vi bra förutsättningar för utvecklande reflektion. Vi kombinerar olika metoder och reflekterar över mig själv som människa, som gruppmedlem och som ledare.

Upplägg

Dagarna varvas med vandring, samtal i mindre grupper, egen reflektion i tystnad, övningar och teoriavsnitt. Vi utgår från tre olika delar:

Inåt – Vi tittar på oss själva, för att öka vår egen självkännedom. Det handlar om vilka som är mina styrkor, beteenden, drivkrafter och behov. Om hur jag ser på mitt eget självledarskap, varför jag är ledare och vad jag får ut av det.

Utåt – Vi tittar på samspelet med människor runt omkring mig. Det handlar om hur jag påverkar och påverkas av personer runt mig. Hur jag samspelar med personer och grupper för att skapa ett gott samarbete, öppenhet och tillit. Hur jag bidrar till att skapa goda grupprocesser och bygga framgångsrika team.

Framåt – Det handlar om hur jag vill ha det i framtiden. Vad jag vill åstadkomma, vad jag vill fortsätta med, vad jag vill utveckla och vad jag vill sluta med. Hur min plan för min egen ledarutveckling ser ut.

Några teman och teorier som utbildningen tar avstamp i

  • Kärnkvaliteter, Daniel Hoffman
  • Gruppers utveckling IMGD - Integrative, Model, Group, Development, Susan Wheelan
  • Individens behov och beteende i grupper THE - The human element Will Schutz
  • Värdesättande förhållningssätt David Coperrider, Suresh Srivasta
  • Feedback och dess betydelse för gruppers och individers utveckling
  • Tillitsskapande processer, bland annat utifrån forskning från Tillitsdelegationen

Katharina Persson

Katharina Persson är hemvistledare och verksamhets-utvecklare på Sensus och arbetar mycket med pedagogiskt utvecklingsarbete. Hon har stor erfarenhet som utbildare och processledare inom vuxnas lärande, ledarskap, grupputveckling och lärande på nätet. Katharina är också certifierad handledare i kärnkvaliteter.

Fredrik Hedlund

Fredrik Hedlund är förbundsrektor på Sensus och har arbetat mycket med frågor om medarbetarskap, kommunikation och ledarskap. Fredrik har lång erfarenhet av att arbeta med processledning, grupputveckling och nya sätt att leda och organisera. Fredrik är teolog och pedagog i grundutbildning och har genomfört en MBA - Executive Master of Leadership & Management.