Bild: Johnér bildbyrå

Workshops

Under torsdagen finns det sex olika workshops att välja på och du kan gå på två av dem, en precis före lunch och en efter lunch.

Kvalitet och indikatorer

I det nya statsbidragssystemet går vi från kvantitet till kvalitet. Istället för att få bidrag utifrån rapporterad verksamhet bakåt i tiden så ska vi planera framåt. Välkommen på ett pass där vi resonerar om hur vi kan följa upp vår verksamhet och skapa värde för dem vi finns till för. Vi resonerar även om indikatorernas roll i det nya bidragssystemet.

Workshopen leds av Kjell-Åke Waldner, hemvistledare.

Folkbildning och existentiell hållbarhet

Hållbar utveckling omfattar tre dimensioner: ekologisk, ekonomisk och social. I hållbarhetsarbetet kommer vi oundvikligen i kontakt med existentiella frågor.

Välkommen på ett pass där vi tillsammans utforskar hur folkbildning kan vara en plats för mening, hopp och handlingsförmåga som bidrar till en hållbar värld.

Workshopen leds av Urban Hermansson, verksamhetsutvecklare.

Sensus roll som mellanrumsaktör

Att vi som organisationer och individer möter andra perspektiv, livsåskådningar och kulturyttringar är berikande men också helt nödvändigt för att kunna ta oss an samhällets komplexa utmaningar. Sensus har, med vår bredd av samverkansparter, en unik möjlighet att vara en folkbildande, överbryggande aktör. Välkommen till ett pass där vi delar exempel på hur Sensus verkar bl a inom musiklivet och det interreligiösa samt resonerar om hur vi än mer kan stärka vår profil som överbryggande mellanrumsaktör.

Workshopen leds av Lina Assali och Christoffer Gustafsson, verksamhetsutvecklare.

Hur skapar vi bra möten i styrelsen?

Vad behöver vi tänka på för att skapa möten med stor delaktighet, där allas kompetens tas tillvara och där vi är kreativa och löser uppgifter tillsammans? Det handlar både om själva innehållet, dagordningen och arbetsformerna. En utgångspunkt kan vara Sensus tre ledstjärnor vid möten inom folkbildningen: Var och en blir sedd, olikheter tas tillvara och vi skapar tillsammans. Välkommen till ett pass där vi utforskar tillsammans och du får tips kring planering och metoder.

Workshopen leds av Ulrika Erksell, verksamhetsutvecklare.

Vad är AI och vad betyder det för Sensus och Folkbildningen?

Att AI kommer att leda till en av de största transformationerna i människans historia är det nog få som skulle satsa emot. Men hur? Och när? Och vad betyder utvecklingen inom AI för Sensus idag, och för folkbildningen imorgon? Välkommen till ett pass där du får en genomgång av vad AI är, vad vi står inför i närtid och lite längre tid, samt hur det kan påverka oss i Sensus och folkbildningen i stort.

Workshopen leds av Siavash Vatanijalal, digital strateg.

Ekonomi, förståelse, tolkning och analys

Vi belyser viktiga begrepp och tolkar tillsammans den ekonomiska information som regionerna lämnar, såväl i form av tabeller, siffror som i text. Vilka är de viktigaste resurserna för finansiering och genomförande av Sensus regionala verksamhet? Vad är unikt när det kommer till folkbildningsekonomi? Välkommen på ett pass där vi tillsammans analyserar vi hur intäkter och kostnader förhåller sig till varandra och diskuterar vad som kan vara viktigt att uppmärksamma i den framtida ekonomiska styrningen i regionerna.

Workshopen leds av Åsa Mannesson Fransson, ekonom.