Bild: Scandinav bildbyrå

Kursinnehåll

Organisation

I det här avsnittet ges en förståelse i Svenska kyrkans komplexa organisation med dess olika nivåer, församling, stift och nationell nivå. Du få en inblick i olika beslutsorgan och vad som regleras i kyrkoordningen.

Avsnittet innehåller också verktyg och metoder för att arbeta med församlingens mål och visioner.

 • Personliga presentationer - nuläge, behov, utveckling, förankring
 • Diakonatets utveckling
 • Svenska kyrkans struktur
 • Förtroendevalda och styrelse
 • Strategi
 • Omvärld
 • Introduktion av lärkontrakt

Ledarskap 1 – "Vem är jag?"

Fokus ligger här på den egna ledarrollen. Du får reflektera över din egen personlighet, erfarenheter och styrkor. Vi fokusera på dina personliga styrkor och hur de används bäst.

 • Den diakonala ledarrollen
 • Styrkor
 • Enkel/komplicerad/komplex
 • Reflektion

Ledarskap 2 – "Hur gör jag?"

Här ligger fokus på din roll som ledare för en grupp. Vi går igenom en grupps olika utvecklingsfaser samt vikten av att kunna lyssna och ge feedback.

 • En grupps utvecklingsfaser
 • Chef i mellanrummen
 • Konsten att lyssna
 • Feedback
 • Leda grupp och projekt

Ledarskap 3 – "Vad vill jag?"

Dagen handlar om förändringsprocesser och utmanande samtal. Med teorier och reflektion över hur individer och grupper kan reagera och vilket mod och kunskap ledarskapet behöver.

 • Chefen på linjen
 • Förändringsarbete
 • Motivation
 • Medarbetarsamtal
 • Konflikter

Arbetsmiljö

 • Introduktion till avsnittet arbetsmiljö och arbetsmiljöarbete
 • Främja hälsa och förebygga ohälsa – flera perspektiv på arbetsmiljöarbete
 • Arbetsmiljöns hörnstenar
 • Arbetsmiljöns regelverk – ansvar och roller
 • Arbetsgivaransvar, aktivitetsplikt för arbetstagarna och skyddsombudsrätten
 • Vad innebär ”att fördela arbetsmiljöuppgifter”
 • Vad innebär arbetsmiljöansvar i praktiken?

Arbetsmiljö

 • Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM
 • SAM – struktur och tillvägagångsätt
 • Arbeta praktiskt i samverkan
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA
 • Diskriminering och förebyggande åtgärder
 • Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering

Personalekonomi

Grundläggande ekonomiska teorier kopplas samman med personalekonomi. Några frågor som diskuteras är: Vad kostar personalrelaterade aktiviteter såsom att anställa och utbilda? Vilka intäkter kan dessa aktiviteter ge organisationen? Lönar det sig att jobba för en bättre arbetsmiljö?

 • Personalekonomi
 • Rekryteringsekonomi
 • Utbildningsekonomi
 • Arbetsmiljöekonomi

Det egna lärandet

 • Redovisning av individuella lärkontrakt
 • Återkoppling lärprocess
 • Praktiskt chefs-/ledarstöd
 • Feedback och utvärdering

Diplomering

Sker i samband med sista internatet.