Bild: Scandinav bildbyrå

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar 216 timmar och genomförs med träffar antingen en kväll per vecka eller en heldag varannan vecka. Du kan arbeta parallellt under studietiden.

DEL 1 (Diplomerad HR-koordinator)

HR i praktiken, 40 timmar

Avsnittet HR i praktiken är det inledande avsnittet i både utbildningen till Diplomerad HR-koordinator och Diplomerad HR-specialist. Det speglar HR-rollen och praktiskt personalarbete i organisationer i dag. Här läggs grunden för fortsättningen av utbildningen, dels genom introduktion och genomgång av studieteknik, dels genom diskussioner om HR-arbete idag och i framtiden. Det senare sker mycket utifrån den miljö och situation deltagarna befinner sig i. Kopplingen mellan avsnitten HR i praktiken och Arbetsrätt är väldigt påtaglig. Det har visat sig vara svårt att tala om det ena utan att beröra det andra varför vi har valt att integrera dessa båda avsnitt med varandra.

 • HR-rollen
 • Rekrytera rätt
 • Samtalet i centrum
 • Mångfaldens värde och ram
 • Medarbetarutveckling
 • Rätt lön

Arbetsrätt, 40 timmar

Arbetsrätt är en av grundpelarna i HR-arbetet och ägnas här 40 utbildningstimmar. Det är viktigt att förstå vårt arbetsrättsliga system och kunna använda sig av och tillämpa de lagar och föreskrifter som finns. Som beskrivits under avsnittet HR i praktiken har vi valt att integrera avsnittet Arbetsrätt med det förstnämnda.

 • Introduktion till arbetsrätt
 • Parterna på arbetsmarknaden
 • Kollektivavtalets uppbyggnad
 • Arbetsrättslig lagstiftning
 • Att ingå anställningsavtal
 • Introduktion till arbetsmiljö
 • Medbestämmande och förhandlingar
 • Avveckling
 • Omställning

DEL 2

Kommunikation för HR, 48 timmar

Kommunikation genomsyrar allt HR gör och utgör ett viktigt och betydelsefullt verktyg för HR-funktionens arbete. Det här avsnittet syftar till att deltagarna skall stärka sina kommunikativa förmågor för olika situationer i HR-arbetet både på ett teoretisk och praktiskt plan. Som deltagare får du med dig vässade verktyg för värdeskapande HR samt för att själva utvecklas vidare på sina arbetsplatser och i livet. Avsnittet tar fasta på att hjälpa deltagarna att hitta sitt bästa sätt och öka sin trygghet kopplat till olika kommunikationssituationer.

 • Hur fungerar mänsklig kommunikation?
 • Kommunikation i organisationer
 • Utmanande samtal
 • Att leda möten och workshops
 • Att tala inför grupp
 • Feedback

Arbetsmiljö och arbetsanpassning, 24 timmar

Arbetsmiljön i svenska organisationer är reglerad och styrd av lagstiftning och tillsyningsmyndigheter. Man är som organisation skyldig att systematiskt arbeta med arbetsmiljöfrågor. Fysisk, social och psykisk arbetsmiljö betyder också mycket för att personalen skall må bra och kunna göra ett så bra jobb som möjligt. Detta avsnitt ger grunderna i arbetsmiljöarbete, hälsofrämjande arbete och rehabilitering sett utifrån ett HR-perspektiv.

 • Formella regler på arbetsmiljöområdet
 • Ansvar och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsanpassad och arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Att förebygga och upptäcka ohälsa

Personalekonomi, 32 timmar

Här konkretiseras personalarbetet med personalekonomisk kalkylering. Detta avsnitt koncentrerar sig kring ekonomiskt förhållningssätt på personalekonomins viktigaste tillämpningsområden rekrytering, kompetensutveckling, arbetsmiljö och avveckling.

 • Personalekonomiska begrepp och samband
 • Rekrytering
 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö
 • Avveckling
 • Årsredovisning
 • Nyckeltal
 • Makroekonomiska förutsättning
 • Effekter på HR-strategier

Strategisk HR, 32 timmar

Avsnittet fokuserar på de strategiska HR-frågorna och hur man utvecklar och försörjer en organisation med kompetens.

 • Strategi – Verksamhet och HR
 • Organisation
 • Förändringsledning
 • Strategisk kompetensförsörjning
 • Ledarskap – situationsanpassat
 • Arbetssätt och processer – agilt HR
 • Ledarskap – Grupprocessen