Historien om tre studieförbund som blev ett

Sensus studieförbund är framväxt ur tre olika studieförbund. KFUK-KFUMs studieförbund som grundades 1929. Sveriges Kyrkliga Studieförbund som grundades 1930 av Svenska kyrkan. Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV som grundades 1935 av tjänstemannarörelsen.

De tre studieförbunden har gått samman i två omgångar 2002 och 2004 och verkar nu under namnet Sensus studieförbund.

Genom våra samgåenden har vi ritat om den svenska studieförbundskartan. Under lång tid har studieförbunden organiserats utifrån intressen och ideologiska inriktningar såsom partipolitik, religion, nykterhet, facklig tillhörighet och idrott. Men människor följer inte längre folkrörelsernas upptrampade stigar i sitt sökande efter kunskap och efter tillfällen för lärande och kulturupplevelser.

Vår övertygelse är att folkbildningen måste förnyas. Historien om Sensus är en berättelse om folkbildning i utveckling och förändring.

KFUK-KFUMs studieförbund

Historien om KFUK-KFUMs studieförbund är egentligen historien om två studieförbund. Från 1957 samarbetade man med EFSS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Studieförbund – bildat 1948. 1978 gick studieförbunden ihop. Verksamheten var mycket nära knuten till medlemsorganisationerna på klassiskt folkrörelsevis.

Medlemmar i studieförbundet var KFUK-KFUM-rörelsens olika organisationer i Sverige samt EFS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. I båda rörelserna finns folkbildningstanken inbyggd i organisationernas grundläggande identitet, och hos båda rörelserna uppstod tanken på ett studieförbund i ett engagemang för och från unga människor.

Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS

Ett antal kyrkliga ungdomsorganisationer valde 1930 att på initiativ av bland andra Svenska Kyrkans Diakonistyrelse och tillsammans med andra kyrkliga organisationer bilda ett studieförbund. Biskoparna stödde idén, bland annat för att närma Svenska kyrkan till folkrörelserna och deras arbetssätt.Namnet blev Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund, vilket 1947 ändrades till Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS. Under 1960-talet frigjordes studieförbundet från kyrkan och blev en självständig organisation.Som medlemsorganisationer tillkom med åren Svenska Scoutförbundet, Katolska kyrkan och ett antal organisationer med humanitär och social inriktning. I januari 2002 togs namnet Sensus studieförbund.

Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV

TBV bildades 1935 av DACO, De Anställdas Centralorganisation, som bildades för att stödja organiseringen av tjänstemän och ta tillvara denna grupps intressen i arbetslivet, och som 1944 ersattes av TCO.Syftet var att stödja de fackliga organisationernas behov av utbildning för medlemmarna i föreningskunskap, facklig ideologi, talarträning osv. Man anordnade tidigt kompetensutvecklande kurser, vilket var en utveckling av folkrörelsetraditionen. TBV formades tidigt till ett av det nya samhällets första kunskapsföretag.TBV var med och formade den svenska vuxenutbildningen både på gymnasie- och universitetsnivå. År 1948 anordnades de första universitetscirklarna. Studiecirkeln som pedagogisk modell visade sig fungera bra även för högre studier.TBV:s medlemsförbund TCO och ett antal av dess fackförbund, valde 2004 i samband med samgåendet med Sensus att bli samarbetsparter till Sensus.

Samgåenden

I maj 2002 gick KFUK-KFUMs studieförbund och Sensus studieförbund samman under namnet Sensus studieförbund. I oktober 2004 gick Sensus samman med TBV, och också denna gång valdes Sensus studieförbund som namn för studieförbundet. Förutom namnet har även Sensus organisation och stadgar utgjort grunden för samgåendena.

Läs boken som berättar vår historia

I denna online-bok kan du läsa om och se bilder från Sensus historiska resa från slutet från 1920-talet till modern tid.

Öppna boken