Vi har granskat vår verksamhet

18 januari, 2021

På uppdrag av Folkbildningsrådet har Sensus, liksom andra studieförbund, genomfört en utökad särskild kontroll av verksamheten för åren 2017–2019. I den utökade kontrollen har vi upptäckt felaktigheter som motsvarar 1,4 procent av vår totala verksamhetsvolym. De felaktigheter vi hittat tyder inte på några omfattande systematiska oegentligheter.

Den 15 januari överlämnade Sensus resultatet av den utökade särskilda kontrollen som genomförts på uppdrag av Folkbildningsrådet. Kontrollen visar på brister i administrativa rutiner och kvalitetsuppföljning, den visar inte några omfattande systematiska oegentligheter. Granskningen ger en tydlig bild av vad vi behöver åtgärda och förbättra.

De felaktigheter vi har upptäckt under treårsperioden kan delas in i två delar. En del, 55 514 studietimmar, handlar om felaktig verksamhetsrapportering och rör till största del deltagare i musikgrupper som deltagit i verksamhet i flera studieförbund. Det kan handla om enskilda musiker som är aktiva i flera musikgrupper som i sin tur rapporterar till olika studieförbund och där verksamheten felaktigt rapporterats som att den ägt rum vid samma tillfällen. En annan del, 23 210 studietimmar, handlar om brister i kvaliteten i samverkan med föreningar.

I granskningen har vi för första gången haft ett verktyg som identifierar dubbelrapportering på deltagarnivå i flera studieförbund. Det hjälper oss att upptäcka den typ av dubbelrapportering vi nu hittat inom musikverksamheten. Verktyget blir ett viktigt komplement i vårt uppföljningsarbete framåt.

Vi kommer att arbeta vidare med att kvalitetssäkra rapporteringen av musikverksamheten, ytterligare stärka och fördjupa relationen med de föreningar och organisationer vi samarbetar med samt fortsätta att utveckla arbetssätt och rutiner för systematisk uppföljning av verksamheten.

– Vi är stolta över vår verksamhet. Den är viktig för individer som deltar, för organisationer och samhället i stort. Den skapar förutsättningar för människor att bli delaktiga i samhällslivet på egna villkor. För att kunna fortsätta skapa meningsfull folkbildningsverksamhet är det därför av största vikt att våra kontrollsystem och administrativa rutiner är pålitliga. Vi ser allvarligt på de brister vi har upptäckt och kommer göra allt för att komma till rätta med dem, säger Ann-Katrin Persson, förbundsrektor på Sensus studieförbund.