Sensus verksamhetsåtagande inskickat – präglat av hög delaktighet och stark framåtrörelse

18 mars, 2024
  • Mål 4 - God utbildning för alla
  • Rättigheter och hållbarhet

I fredags skickade Sensus studieförbund in sitt verksamhetsåtagande för åren 2025-2027. Det underlag som Folkbildningsrådets nya statsbidragssystem för studieförbunden ska basera sin fördelning på. Hundratals medarbetare, förtroendevalda, medlemsorganisationer, samarbetspartners, ledare och deltagare har varit involverade i processen som pågått i ett år.

– I samband med denna process har hela organisationen satts i en rörelse mot framtiden. För att helt enkelt bli ett bättre studieförbund för dem vi är till för, säger Fredrik Hedlund, Sensus förbundsrektor.

Redan när det nya förslaget om nytt fördelningssystem av statsbidraget kom ställde sig Sensus positivt till en sådan utveckling. Att gå från ett kvantitativt system till ett kvalitativt system. Från att få resurser för det som har gjorts och inrapporterats, för att istället bli tilldelade resurser för det studieförbundet åtar sig framåt. Grunden i det nya statsbidragssystemet är fem verksamhetskvaliteter – bildning, demokrati & delaktighet, utbildning, civilsamhälle och kulturliv.

I det inskickade verksamhetsåtagandet har Sensus beskrivit hur studieförbundet utifrån sin unika profil och verksamhetsinriktning kommer arbeta med dessa kvaliteter kommande tre år. Innan verksamhetsåtagandet börjar gälla fullt ut ska Folkbildningsrådet granska och godkänna åtagandet.

Läs mer om det nya statsbidragssystemet på Folkbildningsrådets webbplats.

Vi tror att folkbildningen har en uppgift i att ta människors drivkrafter och behov av att mötas på allvar. Det finns mycket som polariserar och drar isär både mellan människor och inom människor just nu. Vi behöver därför mötesplatser och verksamheter som pekar i en annan riktning – som håller ihop och som är hållbart över tid. Processen med ett verksamhetsåtagande för Sensus åren 2025-2027 har tydliggjort att vår verksamhet i stor utsträckning behöver verka för existentiell hållbarhet. Inte minst för att många av de samhällsutmaningar vår står inför är av existentiell art – klimathotet, våldet, ensamheten och den minskade tilltron till demokratin, säger Fredrik Hedlund, förbundsrektor.

Hundratals personer har varit involverade i Sensus verksamhetsåtagande

Det inskickade verksamhetsåtagandet har föregåtts av ett genomgripande arbete som involverat många i organisationen – medlemsorganisationer, samarbetsparter, ledare och förtroendevalda i alla delar, Sensus regioner och många medarbetare. 

Arbetet har hållits ihop genom ett omställningsnav som bestått av förbundsrektor, regionchefer, ett antal processledare och en kommunikatör. Det har varit rådslag, förtroendevaldadagar och träffar för regionordförande för att göra avstämningar och möjliggöra inspel och respons på förslag och vägval under arbetets gång.

Regionstyrelserna har blivit särskilt adresserade i fasen med att arbeta fram Sensus profil och i slutversionerna av det som nu är det inskickade verksamhetsåtagandet.

Medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare/ledare har också gett inspel gällande profil och genom workshops som utgjorde underlag till tidig version av verksamhetsåtagande. Många av Sensus medarbetare har bidragit i större workshops, genom engagemang i olika delprocesser och genom Sensus verksamhetsutvecklingsytor – Torg och Arbetsgrupper.

Nu börjar det viktigaste arbetet. Nu ska vi göra verklighet och verksamhet av allt som vi diskuterat fram och enats om i vårt verksamhetsåtagande. Det känns mycket bra att gå in i det arbetet. Vi är övertygade om att det kommer att göra skillnad för både medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare, säger Kerstin Kyhlberg Engvall, förbundsordförande.

Fredrik Hedlund och Kerstin Kyhlberg Engvall
Fredrik Hedlund och Kerstin Kyhlberg Engvall