Sensus arbete del av Socialhögskolans jubileumsbok

14 november, 2022
  • Pedagogik och ledarskap
  • Föreningsutveckling

Socialhögskolan i Lund fyller 75 år, detta har firats med olika aktiviteter och nu en jubileumsbok med titeln Socialt arbete i förändring – utmaningar och villkor inom utbildning, forskning och praktik. Boken består av två delar där den ena handlar om Socialhögskolans verksamhet och den andra om olika utvecklingstendenser i socialt arbete.

Tanken har varit att texterna ska intressera såväl praktiker som studenter och förhoppningsvis vara användbara i olika typer av ut- och fortbildning.

Samverkan för förändring

I kapitlet "Samverkan i demokratisk anda - en metod för att möta komplexa utmaningar" möts teori och empiri då Roberto Scaramuzzino, universitetslektor på Socialhögskolan i Lund och Sandra Hedman, verksamhetsutvecklare på Sensus, tillsammans skriver om metoden för samverkan som utvecklas av Sensus Skåne-Blekinge.

Utgångspunkten för Sensus arbete med metoden är insikten att för att samhället ska kunna bli bättre på att ta sig an vår tids komplexa utmaningar så måste vi förändra arbetssätt, arbetskulturer och organisering. Hur behöver de förändras för att vi ska bli bättre på att samverka? Varför förväntas bättre samverkan göra oss bättre på att lösa utmaningar? Hur kommer det sig att en folkbildningsaktör driver den här frågan? Detta är några av frågorna som behandlas i kapitlet.

Skribenternas ansats till kapitlet var att förstå metoden som en modell för samverkan inom ramen för en trend mot nätverksstyrning, s.k. ”Governance”. Syftet med texten var att reflektera över och diskutera möjligheter och utmaningar med metoden samt relatera den till teorier om policyprocesser.

Det var väldigt värdefullt att få chansen att vrida och vända på metoden tillsammans med Roberto. Genom att relatera Sensus metod till forskning och teori fick jag möjlighet att "testa" argumentationen för metoden och fick själv en djupare förståelse för varför den behövs och vad den vill åstadkomma.

säger Sandra Hedman på Sensus.

Skrivandet av kapitlet gjorde henne övertygad om att metodens fokus på att utveckla nya arbetskulturer och arbetssätt är en god väg framåt om vi som samhälle vill bli bättre på att bemöta komplexa problem som dagens hierarkiska och målstyrda organisationer inte lyckas lösa. Det visade sig även vara givande att genom teori få hjälp att sätta ord på olika hinder de ibland stöter på i praktiken när metoden används, samtidigt som det var positivt att inget i metoden verkar hindra att det hittas sätt att förebygga dessa. Efter att ha skrivit kapitlet är Sandra mycket positiv till metodens folkbildande betydelse i dagens organisationer och samhälle och dess potential att bidra till utvecklandet av mer genomtänkta former av nätverksstyrning.

Ladda ner boken

Boken finns för nedladdning här (länk) och dess redaktörer är Anna Angelin och Torbjörn Hjort.