Samspela

Linjen – samarbete i grupp

En metod för att få igång tankar och samtal om att samarbeta i grupp.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan, Stor

Syfte

Att få igång tankar och samtal om att samarbeta i grupp.

När passar metoden?

Kan användas vid olika tillfällen, som här, för att få igång samtal om ett specifikt ämne, eller som utvärdering efter ett möte eller en kurs. När metoden används för utvärdering kan påståendena användas för att få veta vad deltagarna tyckte om kursen. Till exempel: Mötet uppfyllde mina förväntningar, jag har lärt mig mycket, stämningen var god etc.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren kommer med ett påstående på temat “samarbete i grupp”, och ber deltagarna placera sig på en tänkt linje utifrån hur mycket de instämmer, från 0-100 procent. (se alternativ för linje nedan)

Därefter får några deltagare berätta för gruppen om varför de har valt att placera sig just där. När samtalet känns klart går ledaren vidare med nästa påstående. Påståenden väljs efter syfte med övningen och efter vilka som deltar.

Exempel på påståenden för temat “samarbete i grupp”:

  • Jag jobbar bäst tillsammans med andra
  • Jag tycker om förändring
  • Det är viktigt för mig att känna mening med det jag gör
  • Jag är ofta tyst och avvaktande i början av ett samarbete
  • Jag tycker det är viktigt att lära känna varandra lite innan man börjar jobba tillsammans
  • Jag tycker det är viktigt att skilja på privatliv och det arbete vi gör tillsammans i gruppen


Alternativ för linjen i det digitala rummet:

Alternativ 1 - linje i rummet

Deltagarna slår av sin kamera, placerar sig på en tänkt linje i rummet och känner efter varför de har valt att ställa sig just där. Därefter återvänder alla till sin skärm och slår på sin kamera igen. Detta alternativ passar bra som uppvärmning och för egen reflektion innan gemensamt samtal i storgrupp.

Alternativ 2 - visa med handen

Deltagarna tänker sig en lodrät linje från skärmens nederkant till överkant. Deltagarna (med kameran påslagen) visar hur mycket de instämmer med påståendet genom att hålla sin hand någonstans på den tänkta linjen. Längst ner i bild betyder: håller inte med alls. Längst upp betyder: håller med helt och hållet.

Alternativ 3 - nära eller långt bort

Deltagarna tänker sig en linje från skärmen och bakåt. Därefter placerar de sig på linjen utifrån hur mycket de instämmer med påståendet. De visar genom att röra sig på den tänkta linjen, framåt om de håller med, bakåt om de inte håller med. Nära skärmen betyder att de håller helt med, långt bort från skärmen att de inte alls håller med.

Alternativ 4 - siffra i chatten

Deltagarna anger en siffra mellan 1-10 i chatten utifrån hur mycket de instämmer med påståendet.

1 = Håller inte med alls, 10 = Håller med och hållet

Alternativ 5 - namn på skärmen

Ledaren delar skärm och ritar en linje i ett verktyg eller i ett dokument där alla kan skriva. Deltagarna skriver sitt namn på linjen utifrån hur mycket de instämmer med påståendet (till exempel med hjälp av funktionen Annotate i Zoom eller i verktyget Jamboard). Detta alternativ passar bra om deltagarnas val ska sparas eller visas under en längre stund. Deltagarna ser vilka val de andra i gruppen gjort.

Alternativ 6 - digital omröstning

Ledaren har på förhand lagt in alternativen i ett digitalt verktyg för omröstning (till exempel Mentimeter eller Kahoot). Deltagarna anger sedan sitt svar i verktyget. Resultatet visas bara på gruppnivå och blir anonymt.

Variant

Påståendena kan varieras och anpassas till andra teman.

Tidsåtgång

10–20 minuter beroende på antal påståenden.

Gruppstorlek

Passar i alla grupper, oavsett storlek.