Samspela

Kompetens-isberget

En metod för att synliggöra kompetenser som finns i gruppen så att dessa kan tas tillvara i det gemensamma arbetet.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att synliggöra varje deltagares kompetens, men också den mångfald av kompetenser som finns i gruppen.

När passar metoden?

Särskilt meningsfull i grupper som ska arbeta tillsammans under en längre period.

Genomförande

Digitala rummet

I en grupp är det viktigt att synliggöra även dolda kompetenser. Det är också viktigt att värdesätta och ta tillvara den mångfald av kompetenser som finns i gruppen. Kompetens handlar om både kunskap, färdigheter och förmågor. Det kan till exempel handla om:

 • Förmåga att få bra kontakt med personer, såväl inom som utanför organisationen
 • Förståelse för organisationens idé, grundsyn och värderingar och förmåga att omsätta dem i praktiken
 • Förmågor inom olika områden som till exempel strategitänkande och förhandlingsförmåga
 • Att kunna kommunicera med omvärlden, till exempel att tala inför en grupp eller att ha goda kunskaper i skriftlig kommunikation
 • Analytiskt tänkande
 • Kreativitet
 • Kunskap och/eller utbildning inom områden som är viktiga för organisationen, till exempel branschkunskap eller viss faktakunskap, samt förmågan att omsätta dessa kunskaper i praktiken
 • Egna erfarenheter av de frågor som organisationen driver
 • Erfarenheter av förändringsarbete eller föreningsarbete
 • Förmåga att bygga nätverk och personliga kontakter med individer, beslutsfattare, aktiva medlemmar eller andra organisationer av vikt för organisationens arbete
 • Vilja att uträtta något. Det kan handla om attityd, engagemang, mod, ansvarskänsla och vilja att lösa uppgiften.

Alla deltagare får ett blädderblocksblad. De ska nu arbeta individuellt under 10–15 minuter. Överst på bladet skriver de sitt eget namn. Därefter ritar de ett stort isberg på bladet. Överst i isberget skriver de sedan ned sina synliga kompetenser, det vill säga kompetenser de tror att övriga i gruppen redan känner till. Sedan ritar de en vattenlinje under de synliga kompetenserna. Under vattenlinjen skriver de ned sina dolda, osynliga kompetenser, det vill säga kompetenser som de tror att övriga i gruppen inte känner till.

Därefter samtalar deltagarna i smågrupper om 2-3 personer, under 15-20 minuter, utifrån bilderna. Ledaren ber grupperna fundera över över vilka kompetenser som inte tas tillvara i det gemensamma arbetet, om det finns fler kompetenser som inte tagits med i bilderna, samt vilka kompetenser deltagarna tror att gruppen kan ha nytta av.

Efter avslutat samtal sätts isbergen upp på väggen så att alla deltagare kan ta del av dem. Deltagarna återsamlas sedan i storgrupp och gör en runda där var och en får nämna en av sina dolda kompetenser som de vill att övriga i gruppen ska känna till.

Variant

Det går också bra att presentera isbergen i den lilla gruppen och då enbart göra en runda i den stora gruppen.

Tidsåtgång

40–60 minuter.

Gruppstorlek

Passar både i små och stora grupper, dock högst 20 personer.