Samspela

Berätta och lyssna

Här får deltagarna lära känna varandra bättre och träna sig i att lyssna aktivt.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Kort, Medellång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att låta deltagarna få lära känna varandra bättre och träna sig i att lyssna aktivt.

Genomförande

Digitala rummet

Ledaren delar in deltagarna i par och skickar ut dem i grupprum samt ger dem ett ämne. Det kan vara ett ämne som ska få deltagarna att lära känna varandra som personer, till exempel ”min favoritsöndag” eller ”ett bra sommarminne”. Det kan också vara ett ämne med en tydlig koppling till studiecirkelns eller kursens tema.

Deltagarna pratar sedan med varandra i paren i 1-1,5 minuter. Den ena personen är helt tyst och lyssnar aktivt medan den andra berättar fritt utifrån ämnet. När tiden har gått skickar ledaren ut ett meddelande till grupperna om att det är dags att byta. Det går också bra att låta deltagarna själv hålla koll på tiden.

I steg två byts rollerna. Den som var tyst får nu prata, medan den andre lyssnar. Därefter gör paren tillsammans en kort reflektion kring hur det kändes att lyssna respektive att prata.

Ledaren skapar nya par genom att flytta om deltagarna till nya grupprum och övningen börjar om, nu med ett nytt ämne. Övningen fortsätter tills alla har pratat med varandra eller tills ledaren väljer att avsluta. Om personen som pratar inte kommer på mer att säga trots att det finns tid kvar är det helt ok att sitta tyst tills tiden är ute.

Tidsåtgång

Varje ämne tar cirka 5 minuter inklusive reflektion.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 6 personer eller fler. Fungerar även i mycket stora grupper, men då tar det lång tid att gå hela varvet runt.