Avsluta

Behåll, utveckla, avveckla

En metod för att utvärdera en aktivitet och blicka framåt. Metoden ger alla i gruppen chans att uttala sig om en aktivitet och sätta agendan framåt.

Alternativ

Kategori

Tidsåtgång

Lång

Gruppstorlek

Liten, Mellan

Syfte

Att utvärdera en aktivitet och skapa en gemensam bild av vad som är nästa steg för gruppen.

Genomförande

Digitala rummet

Deltagarna får fundera enskilt en stund över vad de vill behålla, utveckla och avveckla eller om de har några övriga kommentarer.

Ledaren ritar upp fyra fält i ett gemensamt verktyg/dokument är alla kan redigera samtidigt (till exempel i Padlet, Jamboard eller i ett ordbehandlingsprogram online): Behåll, Utveckla, Avveckla, Övrigt. Deltagarna får nu skriva ner sina synpunkter i verktyget under respektive rubrik, en synpunkt per lapp eller i punktform. Därefter görs en runda och deltagarna får presentera vad de har skrivit. När alla är klara förs ett samtal i helgrupp om den samlade bilden.

Variant

Ett alternativ är att deltagarna enbart presenterar muntligt vad de har tänkt, och att ledaren samtidigt skriver ner tankarna i det gemensamma verktyget/dokumentet.

Tidsåtgång

Cirka 30 minuter beroende på antal deltagare.

Gruppstorlek

Passar i grupper med 4-20 personer.