Utbyte av livserfarenheter leder till nya kunskaper och insikter

23 november, 2020
  • Litteratur och skrivande
  • Samtal om livet

Sensus läsfrämjande projekt Läsa för livet bygger på biblioterapeutiska metoder. I en biblioterapeutisk studiecirkel träffas en grupp för att samtala om vad orden i en text gör med oss. Utifrån sina egna tolkningar, upplevelser och erfarenheter får cirkeldeltagarna reflektera i både tal och skrift över orden och dess innebörd.

Alla läser vi med våra personliga ”glasögon”. Vi läser med våra erfarenheter, våra kunskaper, våra värderingar, vår kultur och våra personligheter. I ett samtal kring en text får vi tillgång till varandras perspektiv. Våra synfält vidgas och vi blir berikade med nya ord. Att i samtal dela livserfarenheter leder till nya kunskaper och insikter.

Läsa för livet startade som ett projekt finansierat av Kulturrådet med uppgift att främja läsande och sprida kunskap om biblioterapi. Projektet avslutades i mars 2020. Efter det har Kulturrådet beviljat nya medel som möjliggjort fortsatt arbete med cirkelledarutbildningar och nya grupper. På grund av pandemin har Läsa för livet ställt om till digital verksamhet under 2020. Cirkelledarkurserna har hållits via den digitala plattformen Zoom.

I och omkring Växjö har fler Läsa för livet grupper startats av ledare med annat modersmål än svenska. Bland annat har en grupp män läst och reflekterat kring arabisk poesi.

Läsa för livet har ingått i en satsning initierad av Socialstyrelsen för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Under hösten hölls flera cirklar riktade mot målgruppen äldre. Några av dessa fick ställas om till att bli digitala, vilket fungerade bra för deltagarna.

En annan nyhet är att Norrköpings kommun har valt att bli extern finansiär i projektet. Metoden används inom kommunens anhörig- och kunskapscenter.