Två antidiskrimineringsbyråer i Norrland

30 december, 2020
  • Demokrati och rättigheter

Sensus Norrland driver två antidiskrimineringsbyråer: Rättighetscentrum Västerbotten och Rättighetscentrum Norrbotten. Deras arbete handlar om att förebygga diskriminering i samhället och främja människors lika rättigheter och möjligheter. Detta görs genom tre huvudsakliga arbetsområden: kostnadsfri juridisk rådgivning till enskilda personer som upplever sig diskriminerade, kompetenshöjande insatser om diskriminering och opinionsbildande insatser.

Under 2020 utbildade de två antidiskrimineringsbyråerna 1977 personer och erbjöd stöd och rådgivning till 87 personer i Västerbotten och Norrbotten. De hade verksamhet i följande kommuner: Skellefteå, Umeå, Robertsfors, Malå, Sorsele, Luleå, Piteå, Boden, Älvsbyn, Jokkmokk, Pajala, Kalix, Kiruna, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda och Överkalix. De erbjöd också stöd till ärenden från kommuner utanför Västerbotten, exempelvis Kramfors.

Båda verksamheterna fick under 2020 finansiering från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Rättighetscentrum Norrbotten fick också finansiering från Region Norrbotten, Luleå kommun, Sparbanken Nord och Piteå kommun. Rättighetscentrum Västerbotten hade också under året medel från Allmänna arvsfonden för det treåriga projektet Perspektivbyrån - Normkreativa metoder för likabehandling.

Rättighetscentrum Västerbotten

Med anledning av pandemin ställdes flera planerade arrangemang och utbildningsinsatser in under våren. Under hösten lyckades vi dock ställa om och arrangerade flera utbildningsinsatser via digitala plattformar.

Under året har vi lagt kraft på att synas och verka opinionsbildande i sociala medier. Vi har också, med Region Västerbotten som uppdragsgivare, genomfört ett projekt med att kartlägga diskriminering inom hälso- och sjukvården inom Region Västerbotten. Ett uppdrag som innebar att vi fick möjlighet att skapa kontakter med tjänstepersoner och ideella aktörer inom samtliga kommuner i Västerbottens län.

Omfattningen på den juridiska rådgivningen var ungefär lika som tidigare år. Främst skedde rådgivningen över telefon, mejlväxling och genom digitala bildsamtal. Med anledning av pandemin, för att bidra till att minska smittspridningen och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har fysiska rådgivningsmöten endast skett i undantagsfall när det varit en förutsättning för att kunna hantera ärendena. År 2020 hade hälften av de inkomna ärenden samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Därefter är det diskrimineringsgrunden etnisk tillhörighet som näst flest ärenden haft samband med.

Perspektivbyrån och Rättighetsvandring

Perspektivbyrån är ett arvsfondsfinansierat projekt som pågått 2017–2020, med syftet att skapa jämlika och tillgängliga verksamheter för barn 8–12 år. Under året utformade vi hemsidan www.perspektivbyrån.nu där du kan ladda ner vårt metodmaterial: en interaktiv deckarlek för att inhämta barns synpunkter, känslor och tankar samt konkreta förslag på hur verksamheterna kan göras tryggare och mer inkluderande. På hemsidan erbjuds också utbildningar i diskrimineringslagen och i praktiskt förändringsarbete, tillgängliga för vem som helst att ta del av.

Vi har under året även hållit i ett flertal digitala utbildningar och workshops för bibliotek, idrottsföreningar, simhallar, kulturföreningar samt större organisationer.

Delprojektet Rättighetsvandringar syftar till att utveckla metoder för mer jämlika stadsmiljöer. Under 2020 har vi genomfört flera konferenser där vi presenterat projektets slutsatser samt tagit fram en slutrapport som lett till att projektet och dess frågor uppmärksammats i flera mediekanaler.

Rättighetscentrum Norrbotten

Nästan samtliga offentliga arrangemang som ställdes in under vår och sommar genomfördes under andra halvan av året, utöver de som redan var planerade för hösten och vintern. Mycket har ställts om till digitala arrangemang men en del genomfördes på plats. En av höjdpunkterna var en intensiv föreläsningsturné med Edna Eriksson på temat Hoten mot demokratin som nådde närmare hälften av länets kommuner. Den del av verksamheten som drabbats hårdast av pandemin är utbildningssidan, där vi sett ett tapp i antalet beställningar.

Antalet enskilda som fått rådgivning har ökat något jämfört med tidigare år. Rådgivningen har främst skett över telefon eller genom digitala bildsamtal. 2020 hade mer än hälften av inkomna ärenden samband med diskrimineringsgrunden funktionsnedsättning. Andelen har ökat stadigt sedan diskrimineringsformen bristande tillgänglighet, som särskilt skyddar personer med funktionsnedsättning, infördes i lagen 2015.