Tre antidiskrimineringsbyråer i Svealand

2 december, 2020
  • Demokrati och rättigheter

Team Antidiskriminering består av tre antidiskrimineringsbyråer i Svealand: Antidiskrimineringsbyrån Uppsala (ADU), Diskrimineringsbyrån Gävleborg (DG) och Rättighetscentrum Dalarna (RD). Verksamheterna arbetar länsvis med att förebygga och motverka diskriminering och finns under Sensusparaplyet bland övriga team i Svealand.

Antidiskrimineringsbyråerna arbetar utifrån samtliga diskrimineringsgrunder och är partipolitiskt och religiöst obundna. Enligt uppdragsbeskrivningen från den statliga myndighet som är huvudsaklig bidragsgivare, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), ska verksamheterna arbeta långsiktigt med juridisk rådgivning och stöd till privatpersoner om deras rättigheter. Byråerna har även i uppdrag att arbeta med utbildningsverksamhet och opinionsbildning om diskriminering.

Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU

45 utbildningar och workshops har genomförts, främst i digital form. Till exempel hbtq-diplomeringar för tre elitfotbollslag samt PraLin-process för alla grundsärskolor i Uppsala. Vi har skapat ett Forum mot diskriminering för civilsamhället i Uppsala, utbildat anställda och studerandeombud på Uppsala universitet, kolloledare i KFUM, fackförbund, en barnrättsdag i Norrbotten och kommunstyrelsens arbetsutskott i Uppsala. Vi engagerade oss också i arbetet inför MR-dagarna i Uppsala, både i den lokala arbetsgruppen och genom Sensus riksförbund.

Den juridiska rådgivningen har kunnat fortgå mer eller mindre som vanligt, och den har till viss del även effektiviserats tack vare att mer har kunnat skötas digitalt. Sedan starten 2016 har antalet ärenden ökat för varje år och 2020 hanterade vi 102 ärenden, att jämföra med 73 året innan. Majoriteten av våra ärenden rör arbetslivet och utbildningsområdet och de vanligast förekommande diskrimineringsgrunderna i anmälningar som kommer in till oss är etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning.

Våra juristvolontärers planerade öppna rådgivning på två bibliotek i Uppsala genomfördes under vårterminen men tvingades under senhösten ställas in på grund av pandemin. Våra volontärer har istället varit engagerade i rättsutredningar och i vårt arbete inför MR-dagarna.

Vi har deltagit i sex remissförfaranden och skrivelser samt fyra debattartiklar och medverkat i tre tidningsartiklar. Därtill har vi deltagit i flera kampanjer i sociala medier såsom Respekt för rättigheter och Diskriminering pågår.

Diskrimineringsbyrån Gävleborg, DG

DG har under året haft 20 ärenden, fördelat på 13 insatsärenden och 7 rådgivningar, vilket är en ökning jämfört med 2019. Funktionsnedsättning, följt av etnisk tillhörighet, har varit de främsta diskrimineringsgrunderna. Samtliga övriga diskrimineringsgrunder har dock förekommit. Den juridiska rådgivningen har skett framför allt via mejl och telefon men på grund av pandemin har även digital lösning erbjudits.

DG hade under året tre större projekt som lanserades, men samtliga fick strax före respektive genomförande ställas in och skjutas på framtiden: kommunprojektet med utbildningar kring diskriminering av kommunledning/tjänstepersoner och politiker (mars-juni), skolprojektet med utbildningar i gymnasieskolor om diskriminering (sept-dec) samt biblioteksprojektet med närvaro på 20 bibliotek med information/föredrag samt utställning (okt-dec). Även vintereventet Winter Pride ställdes in med kort varsel. Tonvikt har istället lagts på information om DG och vårt erbjudande till individer och organisationer samt möjlighet till utbildning och information via digitala medier.

Opinionsbildning har blivit en växande del av byråns verksamhet och totalt har åtta debattartiklar publicerats och ytterligare i nationell samverkan. DG har även initierat samtal för information och diskussion om nödvändiga strukturförändringar till stöd för diskrimineringsbyråerna med sju av länets nio riksdagsledamöter. Samverkan med landets övriga byråer har intensifierats, vilket till del kunnat ske på grund av övergång till digitala möten. Detta har lett till samordningsvinster, löpande informationsutbyten och idéspridning.

Rättighetscentrum Dalarna (RD)

Våra ärenden ökade markant under året jämfört med föregående år och detta är även det år då byrån hanterat flest ärenden hittills (38 totalt). De flesta ärenden vi hanterade rörde sig om etnisk tillhörighet och funktionsnedsättning. Vår tolkning av utfallet är att pandemin dels kan ha medfört en ökning av ärenden, samt att vi nått ut till många på bred front i regionen via en Facebook-kampanj.

Efterfrågan ökade vad gäller både antal föredrag, föreläsningar samt utbildningar, trots pandemin. RD genomförde i samverkan med Sensus riktade MOD-kurser till bibliotekspersonal i tre kommuner i Dalarna. Vi producerade i samverkan med Rättighetscentrum Västerbotten och Arvsfondsprojektet Perspektivbyrån en digital utbildning om Diskrimineringslagen. Med projektstöd från Region Dalarna genomfördes och slutfördes ”Biblioteksprojektet” med fotoutställningen Jag är inte religiös men gifter mig gärna i kyrkan, installerad på samtliga Dalarnas kommunala bibliotek.

Samverkan med övriga antidiskrimineringsbyråer i Sverige har utvecklats betydligt under året, som en effekt av pandemin och den digitala omställningen. Detta resulterade bland annat i den byrågemensamma Facebook-kampanjen Diskriminering pågår, som gav mycket uppmärksamhet. Samverkan med Vasaloppet med fokus på idrott och diskriminering för allmänheten genomfördes och föll väl ut. Vi skrev under en artikel om skyddet för demokratin i Sverige, i samverkan med ICJ. Remissvar till SOU 2020:21 – Sveriges museum om Förintelsen – skickades in.