Tidiga insatser för asylsökande – TIA

22 december, 2020
  • Ny i Sverige

Tidiga insatser för asylsökande – eller TIA som det kallas – är verksamheter som vänder sig till asylsökande i syfte att ge meningsfull sysselsättning under asyltiden och att främja en framtida etablering för dem som beviljas uppehållstillstånd. I Sensus Östra Götaland har fyra TIA-projekt varit igång under 2020, alla finansierade med medel från länsstyrelserna.

Projektet Vår framtid vänder sig till personer i Norrköping, Valdemarsvik och Finspång och har genomförts i samarbete med Korpen och Hyresgästföreningen. Projektet inleddes med fysiska träffar, efter det utomhusträffar men har sedan augusti helt övergått till digitala träffar. Trots utmaningar med tillgång till internet, språk, teknik och metodupplägg har projektet nått ett stort antal deltagare. Även projektet Jobb och hälsa i fokus som avslutades i februari 2020 var mycket lyckat och med stort deltagarantal. Båda projekten har fokus legat på jobb och hälsa med bland annat föreläsningar och studiebesök om språk, arbetsliv, samhälle.

I Kalmar län har ett TIA-projekt omfattat Högsby, Kalmar och Mönsterås kommuner med fokus på arbetsmarknadsinsatser. Även här har pandemin lett till utmaningar, men trots det har tre personer kommit i arbete och ytterligare en person väntar på intervju under projektets första termin. För att nå fler ur målgruppen har projektet samarbetat med Rädda barnen och genom att närvara på deras träffpunkter har ett trettiotal personer nåtts.

I Kronobergs län har projektet Världens familjer pågått under 2020. Projektägare var Institutet för lokal och regional demokrati. Tillsammans har vi skapat mötesplatser för lärande för att stärka vuxna asylsökandes kunskaper och deras roll i det svenska samhället. Genom insatsen har deltagarna lärt sig om svenska traditioner, utövat hälsofrämjande aktiviteter samtidigt som de fått öva svenska tillsammans. Insatsen syftade också till att stödja barnfamiljer, där föräldrar fick stöd i att leva i det nya samhället tillsammans med sina barn.