Bild: Scandinav Bildbyrå

Smart på Internet!

1 december, 2020
  • Digital delaktighet

Smart på Internet! heter ett projekt som syftar till att bryta äldres ofrivilliga ensamhet och digitala utanförskap genom livssamtal och samvaro.

I mars 2020 beviljades Sensus Östra Götaland åter igen medel från Socialstyrelsen till projektet Smart på Internet! Syftet med projektet är att bryta äldres ofrivilliga ensamhet och digitala utanförskap genom livssamtal och samvaro. Vi ser att det fortfarande är ett stort digitalt utanförskap hos den äldre delen av befolkningen och att behovet av kunskap och förståelse för den digitala utvecklingen fortsatt är stort.

När Sensus Östra Götaland fick möjlighet att rekvirera ytterligare medel för att mildra pandemins konsekvenser för äldre i ensamhet kunde tre projektanställda medarbetare rekryteras till projektet. Under andra halvan av 2020 kom Smart på Internet! att breddas till att inkludera grupper för äldre inom projektet Läsa för livet. Under sommaren fanns också möjlighet att genomföra musikmöten hemma hos äldre i deras trädgårdar och på äldreboenden i Kronoberg och Kalmar län. Lokala band och artister kopplade till Sensus Östra Götaland engagerades.

Vid en spelning för Anhörigföreningen i Växjö med omnejd, spelade bandet The Twisters så glad och smittande rock att publiken for upp i spontan dans ute i trädgården på Vallhagen i Växjö.

I och med pandemin har vi sett ett ökat behov av folkbildande insatser som vänder sig till seniorer för att bryta ofrivillig ensamhet och digitalt utanförskap. Därför är målet att under 2021 ta ett nytt omtag kring folkbildade insatser riktade mot äldre där sociala medier och digitala verktyg är i fokus för våra medlemsorganisationer och samverkansparter.