Bild: Illustration: Ulf Frödin

Rättighetscentrum Norrbottens gästföreläsning ger efterspel

10 december, 2021
  • Demokrati och rättigheter

Under ett par års tid har Rättighetscentrum Norrbotten gästföreläst på några olika utbildningar anordnade av Piteå kommuns Yrkeshögskola.

I oktober 2021, kort efter att vår digitala seminarieserie ”Arbetsplats för alla – lika rätt med rätt åtgärder” inleddes, gästföreläste vi för blivande kompetenskoordinatorer på Piteå Yrkeshögskola. Läraren på Yrkeshögskolan hade också nåtts av information om denna serie och var angelägen om att hans elever skulle ta del av den i så stor utsträckning som möjligt.

Serien handlade om aktiva åtgärder i arbetslivet, dvs det lagstadgade arbetet enligt diskrimineringslagen om förebyggande arbete mot diskriminering och främjande arbete för lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatser. Serien riktade sig främst till arbetsgivare och fackföreningar. Totalt anmälde sig cirka 140 personer till de sex seminarierna. Ungefär 40 personer deltog varje gång. Seminarierna spelades också in och filmerna har totalt över 400 visningar enligt Youtube.

Det är i regel givande att gästföreläsa på olika slags utbildningar. Grupperna är intresserade och öppna vilket ofta leder till bra diskussioner.

Gästföreläsningen ledde till flera intressanta efterspel.

En elev har kontaktat vår jurist och fått stöd och rådgivning i ett ärende som rör diskriminering.

En elev gjorde sitt examensarbete om aktiva åtgärder och har praktiserat på Luleå Energi AB:s HR-avdelning där hon bland annat bidragit med idéer om hur företaget kan utveckla sitt arbete på det området. Vi har haft möjlighet att lämna in en offert angående några utbildningsinsatser där nästa år.

Två elever har tagit fram material om hur personer med NPF bör bemötas i arbetslivet. Vi kunde bidra med spridning av deras enkät till arbetsgivare. Möjligen bidrog vi också till att SR P4 Norrbotten fick upp ögonen för deras arbete.

Detta är ett exempel på hur Rättighetscentrum Norrbottens uppdrag på ett tydligt sätt hänger ihop. Utbildning hos en utbildningsanordnare och opinionsbildning i form av offentliga arrangemang som leder till stöd och juridisk rådgivning till enskilda och kanske till utbildning på en arbetsplats.