Läsa för livet – samtal om litteratur främjar hälsa

24 oktober, 2019
  • Litteratur och skrivande
  • Demokrati och rättigheter

Läsa för livet är ett Sensus-projekt som utformat biblioterapeutiska studiecirklar där människor möts och samtalar för att bearbeta och bättre förstå livsomvälvande händelser. Deltagarna samtalar i grupp utifrån en gemensam upplevelse, reflekterar och samtalar utifrån litteratur, poesi eller egna texter. De söker sina egna ord och bearbetar på så sätt upplevelserna tillsammans. Metoden främjar läslust och hälsa och har en stor effekt på deltagarna.

Det läsfrämjande treåriga projektet Läsa för livet startade i februari 2017 och avslutades i mars 2020. Projektet har tagit fram en modell för biblioterapeutiska studiecirklar inom folkbildningen.

En biblioterapeutisk studiecirkel kan ses som en fördjupad form av ett bokcirkelsamtal. Biblioterapi är inriktad mot personliga erfarenheter av livsomvälvande händelser. Metoden är samtal utifrån det skrivna ordet. Målet är reflektion över vad ord och texter gör med oss som läsare.

Sedan projektstarten har biblioterapeutiska studiecirklar startats i flera medlemsorganisationer på tiotalet orter runt om i Sverige. Ett projektmål har varit att starta upp 30 nya studiecirklar vilket uppnåtts.

Cirkelledarkurser i Läsa för livets metod har hållits på sex olika platser med dryga 90 kursdeltagare. I Sensus Östra Götaland finns aktiva Läsa för livet studiecirklar sedan starten 2017, främst tillsammans med medlemsorganisationen SPES, Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.

Läsa för livet har haft som uppdrag från Kulturrådet att främja läsande och sprida kunskap om biblioterapi. För att uppnå det läsfrämjande projektmålet har Läsa för livet under 2019 deltagit i forum där biblioterapi behandlats som tema:

  • Bokmässan/Göteborg
  • Mänskliga Rättighetsdagarna (MR)/Linköping
  • Glitterär Salong Södra Teatern/Stockholm
  • Suicidpreventiva konferens/Norrköping
  • Ersta Sköndal Högskola/Stockholm

Projektet har folkbildat på kreativa och nyskapande sätt vilket skapat ett dynamiskt nätverk.

Till projektet har vi knutit många av de främsta namnen som gör sig gällande inom utvecklingen av biblioterapi i Sverige idag. Projektet har under hela projekttiden även samverkat med personer ur olika yrkeskategorier, till exempel bibliotekarier, läkare, psykoterapeuter, psykologer, journalister och lärare. Dessa personer har i flera fall startat biblioterapeutisk verksamhet inom sina yrkesverksamheter vilket bidragit till att kunskapen om biblioterapeutiska metoder ökat.

Sammantaget har Läsa för livet uppnått samtliga mål som satts upp och Sensus har fått ytterligare en metod att arbeta med inom folkbildningen. Läsa för livet har agerat goda folkbildningsambassadörer vilket resulterat i att Sensus funnits med i sammanhang där folkbildningen annars inte varit representerad.

Sensus Östra Götaland har valt att göra en ny projektansökan vilken Kulturrådet beviljat. Läsa för livet som projekt fortsätter därmed under ytterligare en treårsperiod.