Kören i fokus – digitalt forum utforskar utmaningar och möjligheter för körledare

22 mars, 2024

Utforska körledarskapets dynamik och utmaningar i ett digitalt forum där ledare samlas för att diskutera och utveckla sin roll. En plattform för lärande och utbyte av erfarenheter, där ledarskapets natur och körens dynamik står i fokus.

Den 18 mars samlades 13 engagerade medlemmar från Kyrkomusikernas Riksförbund, specifikt från delförbundet KMR-Y, för ett digitalt samtalsforum via Teams. Denna träff, under ledning av Lillemor Bodin Carlson och Kicki Sjöstedt, hade som syfte att utforska och diskutera rollen som körledare och de utmaningar samt möjligheter som följer med denna position.

Lillemor, som själv är en erfaren körledare och en av Sensus certifierade Anti-aging för rösten pedagoger, inledde mötet med att dela med sig av sina tankar kring lärande, utveckling och målsättning inom körledarskap. Hennes insikter lade grunden för en vidare diskussion om körens dynamik och ledarskapets natur.

Samtalsforumet, betitlat "Kören i fokus", berörde en rad viktiga frågeställningar som är centrala för alla som leder en kör. Deltagarna reflekterade över om kören också kan vara en hierarkisk organisation, vilken ledarstil som är mest gynnsam (allt från diktatorisk till demokratisk), och hur förändringar inom gruppen, som när någon lämnar eller ansluter sig, påverkar sammanhållningen och arbetet. Vidare diskuterades betydelsen av att synliggöra alla medlemmar, hantera konflikter på ett konstruktivt sätt, vikten av pauser under övningarna, samt hur man på olika sätt kan utvärdera och utveckla sin roll som körledare.

Moderatorn för dagen, Kicki Sjöstedt, spelade en nyckelroll i att fördela ordet och se till att alla frågor och perspektiv fick utrymme. Detta bidrog till en öppen och lärande atmosfär där deltagarnas kunskap och tankar kunde delges varandra.

Sammanfattningsvis blev mötet en värdefull plattform för utbyte av erfarenheter och idéer. Genom att dela med sig av personliga reflektioner och lyssna till andra, kunde deltagarna lämna forumet med flera insikter och verktyg för att vidareutveckla sitt körledarskap. Det stod klart att i en öppen och lärande miljö, där utmaningar och möjligheter kan diskuteras fritt, växer viljan till utveckling och förbättring.