Inre utveckling för en hållbar framtid

5 juli, 2024
  • Hållbar utveckling

Under våren arrangerade Sensus Skåne-Blekinge en workshop om Inner Development Goals, IDG, i samarbete med nätverket Hållbar Människa, HUT, i Malmö. Vid tre tillfällen fick ett tjugotal deltagare möjlighet att introduceras till IDG genom övningar, samtal och reflektioner. Workshopen leddes av verksamhetsutvecklarna Maria Sjöström och Marie Cöster.

Rummet präglades av öppenhet, värme och nyfikenhet under de tre förmiddagar som workshopen hölls. Gemensamt för alla deltagare var en nyfikenhet på och vilja till inre utveckling för en hållbar värld.

Ett ramverk för hållbarhet

IDG är ett ramverk över de förmågor som vi människor behöver för att skapa och upprätthålla en hållbar värld. Ramverket består av 23 förmågor som är indelade i fem dimensioner: vara, tänka, relatera, samarbeta och agera. Dessa förmågor vill inspirera och skapa förutsättningar för det inre skifte som är en förutsättning för Agenda 2030.

Introduktion och fördjupning i utvalda förmågor

Vid den första workshopen fick deltagarna en kort introduktion till IDG. Därefter fick de tillsammans välja vilka av de 23 förmågorna de önskade fördjupa sig i vid de kommande två tillfällena. Valet föll på förmågorna optimism, samskapande, samhörighet och meningsskapande. Under de följande två förmiddagarna fick deltagarna lära känna IDG genom reflektioner och samtal, och även kroppsligt genom olika övningar såsom visualiseringsövningar och mindfulness.

– Workshoparna lämnade mig med en förnyad känsla av optimism och ett starkt engagemang för att bidra positivt till vårt globala ekosystem, sade Fariba Vaziri Sani, deltagare på workshopen.

Kreativitetens roll i inre utveckling

Även kreativitetens betydelse för den inre utvecklingen betonades. Konst och andra kulturformer är verktyg för att bryta upp, upptäcka och förhålla oss till normer och identitet. Kreativitet är en kraft att rusta människor och en viktig del i att utveckla modet att förändra. Under workshopen fick deltagarna en hemuppgift som handlade om just kreativitetens betydelse. Deltagarna skulle ta med exempelvis en dikt, en berättelse eller en bild med personlig betydelse. Under själva workshopen fördes sedan samtal utifrån frågorna: Vad betyder kreativitet för mig? Finns det en koppling till omställning/existentiellt perspektiv?

IDG-kompisar och fortsatt samtal om hållbarhet

Det tredje tillfället avslutades med en övning där deltagarna fick en "IDG-kompis" med syftet att bjuda in till fortsatta samtal kring existentiell hållbarhet. Varje deltagare skrev ner något de önskade "öva på" under den närmaste tiden – såsom aktivt lyssnande, självmedkänsla etcetera – och uppmanades att kontakta sin IDG-kompis med frågan: Hur har det gått? En övning och fråga som bidragit till fortsatta samtal och möten om existentiell hållbarhet efter workshopens avslut.