Tryggare hantering av personuppgifter

Sensus bedriver verksamhet tillsammans med medlemsorganisationer och andra samarbetspartners. Tillsammans anordnar vi studiecirklar, kurser, utbildningar och kulturarrangemang. Det är viktigt att de som deltar i Sensus verksamhet känner sig trygga med hur vi hanterar personuppgifter.

Informationen som medlemsorganisationer och samarbetspartners ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande eller för att kunna uppfylla styrande myndigheters krav på redovisning av den folkbildningsverksamhet vi arrangerar.

Vi ser till att era personuppgifter alltid är skyddade hos oss, hanterar dem med varsamhet samt sparar inte uppgifter längre en vad som krävs för att fullfölja vårt avtal gentemot er eller för att följa de lagar som finns.

Rättslig grund
För att det ska vara tillåtet att behandla personuppgifter måste det alltid finnas ett stöd i dataskyddslagen, en så kallad rättslig grund.

Enligt regeringens bedömning kan stadsbidragsfinansierad folkbildningsverksamhet och folkbildningsverksamhet som är finansierad av kommun eller landsting genom beslut av kommunfullmäktige stödja nödvändiga personuppgiftsbehandling på den rättsliga grunden allmänt intresse. Vi behöver inte inhämta samtycke från den enskilde deltagaren.

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Sensus studieförbund

Fyll i uppgifterna för att inleda processen med att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Sensus studieförbund. Ange vem inom er organisation som ska underteckna avtalet så generar vi det och skickar det digitalt för underskrift.

Inled processen att teckna personuppgiftsbiträdesavtal

Sensus dataskydd för Svenska kyrkan

Enligt dataskyddslagen kan ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan oss på Sensus studieförbund och våra medlemsorganisationer krävas. För Svenska kyrkan gäller ett anpassat biträdesavtal baserat på kyrkans standardavtal.

Dataskydd för Svenska kyrkan