Sensus stadgar

Stadgar för Sensus studieförbund. Gäller från 2009.

Sensus studieförbund är framväxt ur flera olika folkbildningsinitiativ. KFUK-KFUMs studieförbund grundades 1929. Året därpå, 1930, grundades Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund på initiativ av Svenska Kyrkans Diakonistyrelse. Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV, grundades 1935 av föregångarna till TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund ändrade 1947 namn till Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS. Under decennierna därefter tillkom som medlemsorganisationer Svenska Scoutförbundet, Katolska kyrkan och ett antal organisationer med humanitär och social inriktning. I januari 2002 ändrades namnet till Sensus studieförbund.

KFUK-KFUMs studieförbund gick 1978 samman med EFSS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Studieförbund, som bildades 1948.

Sensus studieförbund och KFUK-KFUMs studieförbund gick samman i maj 2002. Sensus och TBVgick samman i oktober 2004.

§ 1. Grund och verksamhetsidé

Grund

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag.Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund.Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

Verksamhetsidé

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

§ 2. Medlemskap

Mom 1. Sensus är öppet för organisationer, rörelser och trossamfund• som finner en intressegemenskap i Sensus grund och verksamhetsidé• som har en demokratisk struktur• som bedriver verksamhet i eller med inriktning på hela landet.

Mom 2. Medlemskap beviljas av förbundsstämman.

Mom 3. Förbundsstyrelsen fastställer medlemsavgiftens storlek för varje medlemsorganisation.

Mom 4. Medlemsavgift ska erläggas före verksamhetsårets slut.

Mom 5. En medlemsorganisation på nationell nivå anses också ha alla sina regionala och lokala enheter anslutna till Sensus.

§ 3. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 3/4 majoritet av förbundsstämman.

§ 4. Upplösning

För studieförbundets upplösning fordras likalydande beslut härom med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande förbundsstämmor, varav den ena ska vara ordinarie förbundsstämma. Mellan stämmorna ska minst två månader ha förflutit.

Vid upplösning tillfaller enligt förbundsstämmans beslut studieförbundets tillgångar den eller de organisationer eller institutioner, som kan förväntas förverkliga förbundets ändamål.

§ 5. Organisation

Mom 1. Förbundets beslutande organ är förbundsstämman. Verkställande och förvaltande organ är förbundsstyrelsen.

Mom 2. Förbundet är indelat i regioner, som bedriver såväl lokal som regional verksamhet och vilkas geografiska omfattning bestäms av förbundsstyrelsen efter samråd med berörda regioner.

Mom 3. Förbundsstyrelsen och förbundets revisorer äger rätt till full insyn i verksamhet och förvaltning inom regionala enheter och ska vidtaga erforderliga åtgärder när förbundets intressen så kräver.

§ 6. Förbundsstämman

Mom 1. Förbundets beslutande organ är förbundsstämman.

Mom 2. Ordinarie förbundsstämma hålls vartannat (udda) år senast 15 juni.

Mom 3. Förbundsstämmans sammansättning:

a. Förbundsstämman består av 90 delegater jämte styrelsen.

b. 55 mandat tillfaller medlemsorganisationerna enligt följande: Varje organisation som betalat medlemsavgiften föregående verksamhetsår erhåller 1 mandat. Därutöver fördelas ytterligare mandat intill 55 proportionellt i förhållande till för organisationerna registrerade bidragsberättigade studietimmar under närmast föregående verksamhetsår. Den proportionella fördelningen sker enligt jämkade uddatalsmetoden.

c. Medlemsorganisation kan inte erhålla mer än 7 mandat.

d. 35 mandat tillfaller regionerna enligt följande: Varje region erhåller 1 mandat. Därutöver fördelas ytterligare mandat intill 35 proportionellt i förhållande till för regionen registrerade bidragsberättigade studietimmar under närmast föregående verksamhetsår. Den proportionella fördelningen sker enligt jämkade uddatalsmetoden.

e. Region kan ej erhålla mer än 8 mandat.

Mom 4. Kallelse till ordinarie förbundsstämma utsänds senast den 1 februari det år stämma hålls och till extra förbundsstämma senast 30 dagar före stämman. I kallelsen anges motionstidens utgång.

Mom 5. Motion, som kan väckas av medlemsorganisationernas och regionernas styrelser, ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 mars. Inkomna motioner utsänds tillsammans med stämmohandlingarna senast 1 månad före förbundsstämman. Datum avser de år då stämma hålls.

Mom 6. Vid ordinarie förbundsstämma, tillika förbundets årsmöte, ska föredragningslistan upptaga följande ärenden:

a. Val av presidium och två personer att utöver ordföranden justera protokollet.

b. Fastställande av dagordning och föredragningslista.

c. Förbundsstyrelsens verksamhetsberättelser inklusive resultat- och balansräkningar för båda verksamhetsåren.

d. Revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår.

e. Beslut om• fastställande av resultaträkning och balansräkning• ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter

f. Fastställande av huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för följande år.

g. Fastställande av antalet ledamöter i förbundsstyrelsen, minst tio.

h. Val av förbundsordförande tillika styrelsens ordförande samt övriga styrelseledamöter.

i. Val av två revisorer, varav en auktoriserad, jämte två ersättare, varav en auktoriserad.

j. Val av valberedning.

k. Behandling av motioner samt ärenden som av förbundsstyrelsen hänskjutits till stämman.

Mom 7. Vid förbundsstämman äger ledamöter av förbundsstyrelsen rätt att deltaga i överläggningar och beslut, dock ej i handläggning av och beslut i ärenden som avser ansvarsfrihet.

Mom 8. Vid förbundsstämman äger dessutom förbundets revisorer samt förbundets och regionernas ledande tjänstemän rätt att deltaga i överläggningarna.

Mom 9. Förslag på kandidater till förbundsstyrelse- och revisorsuppdrag ska tillställas valberedningen och vara denna tillhanda senast tre månader före förbundsstämman.

Mom 10. Förslag till dagordning och föredragningslista för förbundsstämman, verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse, förslag till huvudsaklig inriktning och medelsdisposition, yttranden och förslag från förbundsstyrelsen, väckta motioner jämte förbundsstyrelsens yttranden däröver samt valberedningens förslag utsänds senast 1 månad före förbundsstämman.

Mom 11. Extra förbundsstämma hålls• då minst tio medlemsorganisationer, fyra regioner eller förbundets revisorer så begär, eller• då förbundsstyrelsen finner det påkallat.Vid extra förbundsstämma behandlas förutom procedurärenden enbart frågor som föranlett stämmans sammankallande.

§ 7. Förbundsstyrelsen

Mom 1. Förbundets förvaltande och verkställande organ är förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen äger utöva förbundets beslutanderätt under tid då förbundsstämman ej är samlad.

Mom 2. Förbundsstyrelsen består av förbundsordförande och minst tio övriga ledamöter valda av förbundsstämman samt facklig representation enligt i särskild ordning träffad överenskommelse.

Förbundsstyrelsen konstituerar sig omedelbart efter förbundsstämman. Därvid utses vice ordförande, tillika förbundets vice ordförande samt arbetsutskott.

Mom 3. Förbundsrektor ska närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och äger därvid yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Mom 4. Förbundsstyrelsen ska• leda och planera förbundets arbete under beaktande av för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet gällande förordningar, författningar och anvisningar• bereda ärenden som ska behandlas av förbundsstämman• förvalta förbundets tillgångar samt ansvara för den ekonomiska planeringen jämte årsredovisningen• handlägga personalfrågor enligt gällande ordning för förbundets personalorganisation• fastställa medlemsavgifternas storlek• till förbundsstämman yttra sig över väckta motioner• tillsätta arbetsutskott, till vilket styrelsen äger delegera beslutanderätt• till förbundsstämman avgiva verksamhetsberättelse.

Mom 5. Förbundsstyrelsen ska övervaka att angivna riktlinjer för verksamhet, ekonomi och organisation efterlevs på regionalt och lokalt plan och att träffade avtal där följs samt har att när så krävs vidtaga särskilda åtgärder.

Mom 6. Förbundsstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Mom 7. Förbundsstyrelsens arbetsutskott ska bereda frågor som ska behandlas av styrelsen samt besluta i ärenden som av förbundsstyrelsen delegerats till arbetsutskottet.

§ 8. Verksamhetsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår räknas från 1 januari till och med 31 december.

§ 9. Bokslut och redovisningshandlingar

Bokslut ska vara upprättat senast den 15 mars.

Nämnda dag ska även styrelsen till revisorerna ha överlämnat verksamhetsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning.

§ 10. Revision

Revisorerna ska utföra sitt uppdrag i den omfattning god revisionssed bjuder.

Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till förbundsstämman. Berättelsen ska överlämnas till förbundets ordförande före den 15 april.

Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande huruvida anmärkning föreligger mot räkenskaper eller förvaltning.

Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande med avseende på ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och angående fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen.

Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen meddela upplysningar som de önskar bringa till förbundsstämmans kännedom.

Stadgar för Sensus region

Sensus studieförbund är framväxt ur flera olika folkbildningsinitiativ. KFUK-KFUMs studieförbund grundades 1929. Året därpå, 1930, grundades Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund på initiativ av Svenska Kyrkans Diakonistyrelse. Tjänstemännens Bildningsverksamhet, TBV, grundades 1935 av föregångarna till TCO, Tjänstemännens Centralorganisation.

Sveriges Kyrkliga Bildningsförbund ändrade 1947 namn till Sveriges Kyrkliga Studieförbund, SKS. Under decennierna därefter tillkom som medlemsorganisationer Svenska Scoutförbundet, Katolska kyrkan och ett antal organisationer med humanitär och social inriktning. I januari 2002 ändrades namnet till Sensus studieförbund.

KFUK-KFUMs studieförbund gick 1978 samman med EFSS, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens Studieförbund, som bildades 1948.

Sensus studieförbund och KFUK-KFUMs studieförbund gick samman i maj 2002. Sensus och TBV gick samman i oktober 2004.

§ 1. Grund och verksamhetsidé

Grund

Sensus studieförbund är en del av folkbildningen och verkar utifrån såväl medlemsorganisationernas uppdrag som ett samhällsuppdrag.Sensus som organisation bygger på en helhetssyn som utgår från en kristen värdegrund.Sensus verksamhet utgår från demokratiska värderingar och respekt för den enskilda människan. Sensus är partipolitiskt obundet.

Verksamhetsidé

Sensus studieförbund ska ge möjlighet till utveckling och lärande i mänskliga möten och genom kulturupplevelser.Sensus verkar för aktivt engagemang i samhället och i medlemsorganisationerna. Sensus arbetsformer är studiecirklar, kulturprogram och annat folkbildningsarbete.

§ 2. Medlemskap på regionplan

Mom 1. Regional och lokal organisation, rörelse eller trossamfund, vars riksorganisation beviljats medlemskap i Sensus, är medlemsorganisation i regionen.

Mom 2. Medlemskap kan även beviljas andra regionala och lokala organisationer, rörelser eller trossamfund som finner en intressegemenskap i Sensus grund och verksamhetsidé och som har en demokratisk struktur.Medlemskap beviljas av regionstämman. Regionstyrelsen fastställer eventuell medlemsavgift.

Mom 3. Medlemsorganisationsregister ska föras av regionstyrelsen.

§ 3. Stadgeändringar

Ändring av dessa stadgar sker genom beslut med minst 3/4 majoritet av förbundsstämma.

§ 4. Upplösning

För regionens upplösning fordras likalydande beslut härom med minst 2/3 majoritet av två på varandra följande regionstämmor varav den ena ska vara ordinarie regionstämma. Mellan stämmorna ska minst två månader ha förflutit.

Vid upplösning överförs regionens kvarvarande behållning till förbundet. Här utöver gäller vad som sägs i § 5 mom 3.

§ 5. Organisation

Mom 1. Regionen, som är en enhet inom Sensus studieförbund, bedriver såväl regional som lokal verksamhet.

Mom 2. Regionens beslutande organ är dess regionstämma. Verkställande och förvaltande organ är regionstyrelsen.

Mom 3. Regionen har skyldighet att efterleva av förbundet utarbetade riktlinjer för verksamhet, förvaltning och ekonomi samt följa centralt ingångna avtal.

§ 6. Regionstämman

Mom 1. Regionens beslutande organ är regionstämman.

Mom 2. Ordinarie regionstämma, tillika regionens årsmöte, hålls vartannat (jämnt) år före den 15 maj.

Mom 3. Vid regionstämman har varje medlemsorganisation 2 mandat.

Mom 4. Kallelse, vilken utsänds till medlemsorganisationer som har mandat enligt mom. 3, sker till ordinarie regionstämma senast 10 veckor och till extra regionstämma senast 4 veckor före stämman.

Mom 5. Motion, som kan väckas av medlemsorganisationernas styrelser, ska vara regionstyrelsen tillhanda senast 6 veckor före regionstämman.

Mom 6. Vid ordinarie regionstämma, tillika regionens årsmöte, ska föredragningslistan upptaga följande ärenden:

a. Val av presidium samt två personer att utöver ordföranden justera protokollet.

b. Fastställande av dagordning och föredragningslista.

c. Regionstyrelsens verksamhetsberättelser inkl resultat- och balansräkningar för båda verksamhetsåren.

d. Revisorernas berättelser för respektive verksamhetsår.

e. Beslut om• fastställande av resultaträkning och balansräkning• ansvarsfrihet för regionstyrelsens ledamöter.

f. Fastställande av huvudsaklig inriktning och medelsdisposition för följande år.

g. Fastställande av antalet ledamöter i regionstyrelsen, minst åtta.

h. Val av regionordförande, tillika styrelsens ordförande, samt övriga styrelseledamöter.

i. Val av två revisorer, varav en auktoriserad eller godkänd revisor, jämte två ersättare, varav en auktoriserad eller godkänd revisor.

j. Val av regionrepresentanter till förbundsstämman.

k. Val av valberedning.

l. Behandling av motioner samt ärenden som av regionstyrelsen hänskjutits till regionstämman.

Mom 7. Vid regionstämman äger ledamöterna av regionstyrelsen rätt att deltaga i överläggningar och beslut, dock ej i handläggning av och beslut i ärenden som avser ansvarsfrihet.

Mom 8. Vid regionstämma äger dessutom regionens revisorer samt regionens ledande tjänstemän rätt att deltaga i överläggningarna.

Mom 9. Förslag på kandidater till regionstyrelse- och revisorsuppdrag ska tillställas valberedningen och vara denna tillhanda senast 6 veckor före regionstämman.

Mom 10. Förslag till dagordning och föredragningslista till regionstämman, verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas berättelse, förslag till huvudsaklig inriktning samt medelsdisposition, yttranden och förslag från regionstyrelsen, väckta motioner jämte regionstyrelsens yttrande däröver samt valberedningens förslag utsänds till medlemsorganisationernas anmälda ombud senast 3 veckor före regionstämman.

Mom 11. Extra regionstämma hålls• då minst halva antalet medlemsorganisationer så begär, eller• då regionstyrelsen finner det påkallat.

Vid extra regionstämma behandlas förutom procedurärenden enbart frågor som föranlett stämmans sammankallande.

§ 7. Regionstyrelsen

Mom 1. Regionens förvaltande och verkställande organ är regionstyrelsen.Regionstyrelsen äger utöva regionens beslutanderätt under tid då regionstämman ej är samlad.

Mom 2. Regionstyrelsen består av regionordförande och det antal övriga ledamöter som valts av regionstämman, dock minst åtta, samt facklig representation enligt i särskild ordning träffad överenskommelse.Regionstyrelsen konstituerar sig omedelbart efter regionstämman. Därvid utses vice ordförande och arbetsutskott.

Mom 3. Regionens ledande tjänsteman ska närvara vid regionstyrelsens sammanträden och äger därvid yttrande- och förslagsrätt samt rätt att få sin mening antecknad till protokollet.

Mom 4. Regionstyrelsen skall• leda och planera regionens arbete under beaktande av för det fria och frivilliga folkbildningsarbetet gällande förordningar, författningar och anvisningar• bereda ärenden som ska behandlas av regionstämman• förvalta regionens tillgångar och ansvara för den ekonomiska planeringen jämte årsredovisningen• handlägga personalfrågor enligt gällande ordning för förbundets personalorganisation• fastställa medlemsavgifternas storlek• tillsätta arbetsutskott till vilket styrelsen äger delegera beslutanderätt• till regionstämman avgiva verksamhetsberättelse.

Mom 5. Regionstyrelsen ska övervaka att angivna riktlinjer för verksamhet, ekonomi och organisation efterlevs på lokalt plan och att träffade avtal där följs samt har att när så krävs vidtaga särskilda åtgärder.

Mom 6. Regionstyrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Mom 7. Regionstyrelsens arbetsutskott ska bereda frågor som ska behandlas av styrelsen samt besluta i ärenden som av regionstyrelsen delegerats till arbetsutskottet.

§ 8. Verksamhetsår

Regionens verksamhets- och räkenskapsår räknas från den 1 januari till och med den 31 december.

§ 9. Bokslut och redovisningshandlingar

Bokslut skall vara upprättat senast den 1 mars.Nämnda dag skall även styrelsen till revisorerna ha överlämnat verksamhetsberättelse jämte resultaträkning och balansräkning.

§ 10. Revision

Revisorerna ska utföra sitt uppdrag i den omfattning god revisionssed bjuder.Revisorerna ska för varje räkenskapsår avge revisionsberättelse till regionstämman. Berättelsen ska överlämnas till regionens ordförande före den 1 april.Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande huruvida anmärkning föreligger mot räkenskaper eller förvaltning.Revisionsberättelsen ska innehålla uttalande med avseende på ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och angående fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.Revisorerna kan även i övrigt i berättelsen meddela upplysningar som de önskar bringa till regionstämmans kännedom.