Formulera mål

Säkra att alla arbetar åt samma håll och skapa referenspunkter att utvärdera mot.

Syfte
Formulera gemensamma mål som alla i gruppen är överens om för att säkra att alla arbetar åt samma håll. Få tydliga referenspunkter att utvärdera mot i slutet av aktiviteten.

Genomförande
En klassisk modell för att sätta mål är den så kallade SMART-modellen.
Modellen beskriver hur målen ska formuleras för att bli så tydliga som möjligt.

Målen ska vara:
S – Specifika, avgränsade och tydliga
M – Mätbara
A – Accepterade, alla i gruppen måste vara överens om målen
R – Realistiska, målen ska vara möjliga att uppnå
T – Tidsatta, det ska framgå när målen ska vara uppnådda

Gå igenom SMART-modellen och låt därefter deltagarna samtala parvis eller i mindre grupper i cirka 10 minuter kring följande två frågor: Vad vill jag resultatet ska vara när
aktiviteten avslutas? Vilka mål vill jag sätta för aktiviteten? Grupperna redovisar sina förslag och man diskuterar sig i helgrupp fram till de mål som är viktigast och som alla
kan vara överens om. När det finns förslag på målformuleringar går man tillbaka och
stämmer av så att de följer SMART-modellen. De överenskomna målen skrivs ner och sätts upp i rummet. Gruppen kopplar sedan tillbaka till målen vid utvärderingen av aktiviteten. (se även metoden Deltagarstyrda mål och utvärdering).

Tidsåtgång
20–40 minuter.

Användningsområde
Passar vid längre aktiviteter.

Tips
Ett alternativ kan vara att ledaren presenterar förslag på mål som gruppen sedan får diskutera och föreslå eventuella förändringar.

Nätträff
Alla får i uppgift ett enskilt eller i mindre grupper formulera förslag på mål och lägga ut. Gruppen kan sedan till exempel genom »pluppning« (se under skapa goda samtal) gemensamt komma fram till vilka mål som är viktigast.