Deltagarstyrda mål och utvärdering

Skapa engagemang och delaktighet. Övningen passar för grupper upp till 20 personer.

Syfte
Skapa engagemang och delaktighet genom att deltagarna själva definierar vad de vill uppnå med aktiviteten och utvärdera sedan mot uppsatta mål.

Genomförande

Processen inleds med att deltagarna två och två pratar ihop sig om högst tre saker man vill uppnå med aktiviteten. Man återsamlas i storgrupp och paren redovisar sina förslag och gruppen enas därefter om de viktigaste målen. Det är bra om det både är mål som är inriktade på processen, dvs. hur man ska arbeta tillsammans och på resultaten dvs.vad man ska lära sig. Exempel på »Hur- mål«: Ett stort deltagande från alla, en positiv atmosfär där nya idéer tas tillvara etc. »Vad-mål«: Känna till vilket juridiskt ansvar man har som styrelse i en förening eller ha så bra kunskap om
rättvis handel att jag kan berätta om det för andra etc. I slutet av aktiviteten får
varje deltagare i uppgift att på en skala markera i hur hög grad man tyckte att
målet uppnåddes.

Ett stort deltagande från alla i gruppen

Känna till vilket juridiskt ansvar man har som styrelse i en förening

Tidsåtgång

20–30 minuter för att sätta mål och cirka 15 minuter till att utvärdera.

Användningsområde

Passar i grupper upp till cirka 20 personer. Går att variera efter hur mycket tid
man har till förfogande.

Nätträff

Alla får i uppgift att enskilt fundera över tre »vad« mål och tre »hur« mål och lägga
ut sina förslag. Det kan naturligtvis även göras först i mindre grupper. Man kan sedan förslagsvis använda metoden »pluppning« (se under skapa goda samtal)
för att komma fram till vilka förslag på mål som gruppen tycker är viktigast och
kan enas kring.