Hissbudskap

Deltagarna tränas i att på ett kort och tydligt sätt formulera ett förslag eller en tankegång. Passar både i små och stora grupper.

Syfte
Deltagarna tränas i att på ett kort och tydligt sätt formulera ett förslag eller
en tankegång.

Genomförande
Ibland har man bara kort tid för att presentera något för någon. Ett hissbudskap är ett budskap som går lika snabbt att presentera som en hissresa. Deltagarna får parvis eller i tre grupper i uppgift att utifrån ett ämne formulera ett hissbudskap.
Det skulle till exempel kunna vara: Vad är vår organisations uppgift? eller Vad betyder begreppet mångfald? Grupperna redovisar sedan vad de kommit fram till för de övriga grupperna. Man kan sedan gå vidare och utifrån de olika förslagen
diskutera sig fram till ett gemensamt hissbudskap för hela gruppen.

Tidsåtgång

5–30 min.

Användningsområde

Passar både i små och stora grupper. Passar både för att inleda ett pass som en inventering av deltagarnas kunskaper, som en bearbetning mitt i av en fråga eller
ett ämne eller i slutet som en sammanfattning.

Nätträff

Deltagarna arbetar enskilt eller två och två och formulerar förslag skriftligt som
man lägger ut.